Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > Klub rodičů > Zápisy z jednání výboru

Zápisy z jednání výboru


 

Zápis ze schůze Výboru Klubu rodičů 16.2.2017

 



Zápis ze schůzky výboru Klubu rodičů ze dne 9.11.2016

Přítomny:

Škola: D.Moravcová, L. Řičicová

 • Zástupci rodičů MŠ Londýnská: p. Jiráková, p. Kadlecová, p. Prokopcová, p. Tabero, p. Pešková

 • Zástupci MŠ Římská: p. Hnátková, p. Chodounská, p. Sonnková, p. Ptáčková

Projednávalo se

 1. Sestavení výboru Klubu rodičů – odsouhlaseno všemi účastníky, jmenovaní souhlasí se zveřejněním kontaktů na nástěnkách školy a na webových stránkách

 2. Návrh na realizaci přednášky Doc.Šulová – Jak připravit děti do školy – leden 2017

 3. Plán spolupráce s rodiči pro školní rok 2016/2017– ředitelka zašle k připomínkování členům Výboru

 4. Informace - zápisy do ZŠ přesunuty na duben 2017 a s tím je spojeno přesunutí testů školní zralosti předškolních dětí na únor 2017

 5. MŠ žádají o přidělení dotací prostřednictvím zjednodušených šablon. MŠ Čtyřlístek má nárok na 494.800,- Kč.

  Škola finance využije:

  • a) v oblasti vzdělávání učitelů

  • b) odborně zaměřená setkávání rodičů a MŠ – 2 dotace = celkem 24 hodin, podmínkou získání dotace je přítomnost alespoň 8 rodičů.

  Ředitelka zjistí, zda lektoři musí mít akreditaci – pokud bude žádost školy schválena, může začít čerpat od 1.1.2017 do 31.12. 2018.

  Nedočerpané prostředky bude možné použít na nákup učebních pomůcek.

 6. Informace k podmínkám organizace škol v přírodě

  • minimálně 20 dětí

  • na každou ŠVP se musí přijmout na dohodu o provedení práce 2 externí učitelky a náklady na jejich zaplacení budou od 1.1 2017 zahrnuty do ceny ŠVP. Proto bude cena mírně navýšena

  • v ŠVP Vřesník nemá nikdo  kurz zdravotníka zotavovacích akcí a proto jedna z učitelek absolvuje kurz, bez zdravotníka nemůžou děti na ŠVP odjet

 7. Nabídka na workshop s labilními pomůckami, který je zaměřený proti obezitě a špatným návykům držení těla. Cena je 2000 Kč/hod. Toto by bylo dotováno z peněz rodičů.

 8. Návrh pí Zárybnické na charitativní bazárek věcí, které přinesou rodiče obou poboček. Možnost využití tělocvičny na Náměstí Míru a distribuce plakátků pro veřejnost. Paní Zárybnickou pozve ředitelka na příští jednání Výboru.

 9. čipy – vyvěsit na nástěnky poslední možnost objednání do 18.11.2016

 10. vánoční provoz školek – MŠ uzavřeny od 23.12.2016 - 1.1.2017, školy budou otevřeny 2.1.2017

 11. Nově pro školní rok 2017/2018 předškolní děti musí být v MŠ minimálně 4 hodiny(povinné předškolní vzdělávání).

  • S tím je spojena povinnost přijetí předškolních dětí, které jinak nenavštěvuji státní MŠ na tyto 4 hodiny, aby měly splněny povinné 4 hodiny předškolního vzdělávacího programu v MŠ

 12. Různé:

  • nové paní učitelky v Londýnské – spokojenost, dobrá atmosféra, teamová práce

  • k významným dnům se budou dětem vařit tradiční česká jídla a vysvětlovat, proč se tato jídla vařít např. svatomartinská husa, smažený kapr, atd.

  • projekt Rodiče vítáni – pí Hnátková znovu zkontaktuje, aby se obnovila platnost certifikátu

  • projekt Zdravá školní jídelna - k certifikátu ještě dotáhnout několik věcí – tradiční jídla, výtvory dětí v jídelně …

  • v pobočce Londýnská – v plánu další oprava druhé poloviny hřiště

  • v pobočce Římská – plánovaná výměna pryžového povrchu

  • kroužky v Londýnské – problém najít lektora, ředitelka zkontaktuje agenturu www.rytmik-krouzky.cz udělá se průzkum a v případě zájmu potřebných účastníků možnost začít od druhého pololetí

  • AJ v Římské – dle zájmu možnost i v Londýnské

  • setkání pro rodiče předškoláků se zástupci základních škol, které organizuje městská část - ředitelka zašle termín, až bude znám

  • další schůze výboru Klubu rodičů – 16. února 2017

Zapsala Veronika Kadlecová



Zápis ze schůzky Výboru klubu rodičů, dne 12.11.2015, MŠ Římská 27

Schůzku vede p. ředitelka Moravcová

Přítomni:

 • MŠ Římská: p.Moravcová, Holmanová, Hnátková, Sonnková, Suchánková

 • MŠ Londýnská: p. Řičicová, Horáková, Tabero,Matoušková, Jiráková, Prokopcová

Projednávaná témata:

 1. Rozdělení pozic ve Výboru Klubu rodičů (viz příloha) pro nový školní rok 2015/16, aktualizace kontaktů a souhlas s uveřejněním na webových stránkách

 2. Zhodnocení závěrů minulého setkání 29.4.2015: Proběhla odborná přednáška PhDr. Václava Mertina, byla zakoupena celoroční permanentka do ZOO, dopracovávají se stanovy nového uskupení Klubu rodičů = Spolku

 3. Dotazníky – vyhodnocení dotazníků z jara 2015 – paní ředitelka podala Výboru podrobnou zprávu o výsledcích dotazníků a informovala, jak na některé podněty hodlá reagovat.

 4. Diskuze o dvou projektech, do kterých se chce MŠ zapojit:
  • Zdravá školní jídelna: MŠ již přihlášena do projektu zdravého stravování doprovázeného kontrolami a příp. doporučeními pro personál kuchyně vč. sebevzdělávání. 100% odsouhlaseno celým Výborem.

  • Rodiče vítáni: Projekt s cílem získat certifikát za dodržování současných standardů a trendů předškolního vzdělávání, prohlubování kontaktů pedagog-rodič, dostatek informací o dění v MŠ, atd. Výbor 100% podpořil tuto iniciativu, shodl se na distribuci jednoduchých dotazníků rodičům na obou pobočkách, termín stanoven do 27/11 tak, aby mohli být výsledky do konce listopadu vyhodnoceny (za MŠ Římská vyhodnotí pí Hnátková, za MŠ Londýnská pí Tabero)

 5. Novinka v aktivitách školky – zapojení dětí do společných aktivit se seniory v rámci projektu Dvojka pro seniory – předvánoční vystoupení, výtvarné práce atd. pro mezigenerační oboustranné obohacení ze společně stráveného času

 6. Předsedkyně Výboru paní Hnátková, představila návrh stanov spolku. Čelnky vznesly několik připomínek, které by měly být ve stanovách zohledněny. Za účelem dokončení finálního znění stanov se sejdou v užší skupině p. Hnátková, p. Tabero a ředitelka. Poté budou zaslány ke konečnému připomínkování ostatním členkám a po schválení budou odeslány na obchodní rejstřík. K dořešení zůstává zřízení bankovního účtu a administrativní kroky při registraci subjektu.

 7. Ředitelka seznámila přítomné s požadavkem některých rodičů na prodloužení provozní doby MŠ Londýnská. Seznámila je s výsledky průzkumu potřeb a vyzvala zástupkyni p. Řičicovou k informaci o tom, jak rodiče skutečně provozní dobu využívají. Na základě přednesených informací doporučily členky Výboru zachovat současnou provozní dobu, tzn.: od 6,30 do 17,00. Ředitelka bude rodiče o závěrech jednání informovat formou dopisu.

 8. Seznámení a diskuse nad Koncepčními záměry školy pro rok 2016 - 2018.

 9. Diskuze – dotazníky, časy a organizace odjezdů a příjezdů na/z ŠvP, logopedické poradenství pro předškoláky, hospitace v hodinách, atd.



Zápis ze schůzky Výboru Klubu rodičů, dne 31.3.2015

Schůzku vedla p. ředitelka Moravcová, zástupkyně z pobočky Londýnská p. Řičicová na ŠvP.

Přítomny: Krásná, Suchánková, Jungová, Hnátková, Holmanová, Lansu, Tabero

Projednávaná témata:

 1. Informace o registraci Klubu rodičů jako Spolku – pí Hnátková. Klub rodičů je oficiálně zapsaný jako Spolek. Stanovy Spolku byly schváleny na setkání rodičů 13.1.2016. Pí Hnátková informovala o procesu schvalování, podklady byly podány 24.2, 11.3. pak proběhl oficiální zápis Spolku do rejstříku. Dalšími kroky jsou – zrušit Pobočný spolek, pořídit razítko Spolku a založit účet Spolku, což je naplánováno na 14.4. , zodpovídá pí Tabero. Ředitelka poděkovala předsedkyni pí Hnátkové.

 2. Pokladníkem za pobočku Římská zvolena pí Jungová.

 3. Ředitelka informovala o stanoviskách České školní inspekce – týkající se podpory sportu a pohybu. ČŠI zakázala organizování kroužků, kdy je organizována hlavní činnost školy pořádané externími lektory. Na obou pobočkách školky jsou kroužky v pořádku. Děti dodržují stanovenou dobu na odpočinek a kroužky probíhají v poledním klidu a v odpoledních hodinách.

 4. Ředitelka informovala o zákazu vybírat poplatky za extra aktivity, které jsou součástí ŠVP. Pokud jsou součástí ŠVPPV, a organizují se v době hlavní činnosti MŠ, pak musí být poskytovány zdarma.

 5. Zástupci spolku se dohodli na sepsání petice nebo vyzývacím dopisu na ČŠI, kde by vyjádřili svou spokojenost a podporu za zachování extra aktivit školy, jako je např. angličtina, lyžařský výcvik, atp., protože ČŠI považuje za diskriminační, že se těchto aktivit nemohou účastnit všechny děti.

 6. Povinný předškolní ročník

  • Od 1.9.2017 bude povinný předškolní ročník; bude fungovat systém jako u základních škol, dle spádových oblastí. Přezkušování dětí v individuálním vzdělávání bude probíhat v listopadu, ovšem zatím není dáno, co přesně bude ředitelka přezkušovat.

  • Očkování – pro povinný předškolní ročník bude platit výjimka, kdy do posledního ročníku MŠ budou moct být přijaty i nenaočkované děti.

  • Ředitelka sdělila i osobní názor, kterým je velké rozčarování, zákon bylo několikrát s profesními organizacemi diskutován, ředitelky byly v mnoha bodech proti, ovšem v zákoně je uvedeno pouze „prodiskutováno s profesními organizacemi“.

 7. Pozdní vyzvedávání dětí z MŠ - pokud dítě zůstane ve školce po otevírací době. Učitelka musí obvolat všechny uvedené kontakty (rodiče, zástupce); poté musí kontaktovat policii, která vyzve OSPOD k řešení situace. Učitelka nesmí s dítětem opustit MŠ. Rodičům budou účtovány náklady za přespočetné hodiny učitelek, které zůstanou v MŠ po provozní době školy.

 8. Projekt „Zdravá školní jídelna“ – MŠ navštívil zástupce zdravotnického ústavu, proběhla kontrola kuchyně. Vyzvala kuchařky k přípravě ochutnávek stravy pro rodiče. Certifikát Zdravá školní jídelna bude vydán po 10 měsících od přihlášení do projektu.

 9. Projekt „Rodiče vítáni“ – úspěšný, o certifikát se musí žádat opakovaně, každý rok.

 10. Školy v přírodě – povinné diety. Učitelkám/dozoru musí být vypláceno 25% z nejnižší sazby pro denní náhrady.

 11. Zápis do MŠ Čtyřlístek – letos proběhne 6. a 7.dubna 2016, míst je poměrně dost:Pobočka Londýnská – 31 předškolních dětí, 4 odklady, tedy 27 míst

 12. Kapacita školy musí být naplněna k 30.9. Podle počtu zapsaných dětí k tomuto datu jsou škole z MŠMT přiděleny finanční prostředky pro kalendářní rok (normativ na dítě pro rok 2016 je 43000,-Kč na dítě a rok.

 13. Pobočka Římská – 31 předškolních dětí, 5 odkladů, tedy 26 míst

 14. Integrace a inkluze – diskuze o situaci v MŠ a připravenosti institucí aplikovat novou Vyhlášku.

 15. Prázdninový provoz MŠ Čtyřlístek bude letos 25.7. – 5.8.2016.

 16. Přednáška – „Jak vychovávat děti k psychické odolnosti“, přednášející: PhDr. Simona Hoskovcová, psycholožka; termín: 13.4. 2016, od 17,00 do19,00 hodin, místo: MŠ „Čtyřlístek“, Římská. Pozváni byli i rodiče z jiných MŠ.

 17. Knihovna – MŠ by ráda nabídla k využití řadu zajímavých publikací, povede pí.uč. J. Vršťalová, která bude knihy rodičům půjčovat.

 18. Vši – před odjezdem na školy v přírodě budou rodiče povinni dodat prohlášení, že jejich děti nemají vši.

 19. Omezení nebezpečné dopravy u škol – členové spolku diskutovali o bezpečnějších přechodech a možnostech omezení dopravy u nebezpečných míst v okolí poboček škol – např. přechod křižovatka Římská x Italská. Navrhnuty byly možnosti – retardér, blikající přechody, značka, omezení parkovacích míst před přechodem pro lepší výhled.

 20. Videotelefon, čipy – Ředitelka informovala o ukončeném výběrovém řízení na poskytovatele čipů pro vstup do šaten. Náklad bude cca 100tis. Část ceny se nabídl uhradit jeden z rodičů. Pro vstup do školy/budovy pak budou pořízeny videotelefony.

 21. Opravy – jsou plánovány opravy šatnových bloků, podlahy (marmoleum), jídelna, osvětlení; tyto investice se týkají pobočky Londýnská. Opravu výhledově potřebuje i hřiště v Londýnské – vybudování externí toalety, oprava schodů. V pobočce Římská se plánují investice do oprav hřiště – výměny hracího podkladu a nový zahradní domeček.

 22. Další setkání – termín příští schůzky bude upřesněn.

Zapsala Jana Holmanová



Zápis ze schůzky výboru Klubu rodičů dne 29. 4. 2015

Schůzky se zúčastnili zástupci jednotlivých tříd MŠ Londýnská, učitelský sbor MŠ Londýnská a paní ředitelka PhDr.Moravcová, Ph.D.

Body projednávané na základě podnětu a návrhy řešení:

 1. Denní program, sportovní vyžití dětí a nabídka kroužků – vzhledem k omezeným prostorovým možnostem pobočky MŠ Londýnská je rozšíření kroužků v současné chvíli prakticky nemožné, v případě zájmu rodičů by bylo možné nabídku rozšířit o kroužky po 16h zajištěné externí firmou. Výbor se zabýval rozšířením mimo školkových aktivit pro 1. třídu ve druhém pololetí školního roku.

 2. Informovanost rodičů ohledně aktivit, programu a akcí školky – momentálně, po spuštění nových webových stránek, je možné přihlásit se k odběru emailů o aktuálních aktivitách třídy a školky. Dále funguje i nadále systém informování rodičů pomocí nástěnek třídy přímo ve školce a uzavřená facebooková skupina, kde si rodiče sdílejí informace. 

 3. Přístup učitelského sboru – s přístupem učitelského sboru jak k dětem, tak k rodičům nebyl zjištěn žádný problém, učitelky jsou rodičům stále k dispozici, podrobnější konzultace jsou po možné po předchozí domluvě. Prosíme tímto rodiče, aby případné výtky či dotazy konzultovali neprodleně s příslušnou paní učitelkou, případně se zástupci rodičů jednotlivých tříd. V letošním roce budou mít rodiče možnost vyjádřit svou spokojenost a doporučení ke zlepšení v evaluačním dotazníku.

Zapsala:  Veronika Dubská



Zápis ze schůzky Výboru KR dne 19.2.2015

Přítomní:

 • p.řed. Moravcová, p. Libuše Řičicová, p. Lodinová, p. Holmanová, p.Suchánková. p.Daďová, p. Líbalová, p. Sonnková, p.Tabero, p. Jiráková, p. Matoušková
 1. Webové stránky – nové webové stránky jsou připraveny ke spuštění, finalizace drobných úprav bude provedena p. ředitelkou, info na nástěnce pro rodiče

 2. Výběr bankovního ústavu – p. Tabero, zjištěny podmínky založení a vedení bankovního účtu Spolku. Porovnání Air banka x Fio banka: lepší podmínky včetně dostupné pobočky v Ječné ul. má Fio banka. P. Tabero zjistí v bance kdo za Spolek a s jakými dokumenty může zřídit účet. P. ředitelka zjistí od právníka možnosti vyřazení z Unie rodičů a jednatele za pobočný spolek

 3. Přednáška odborníka – Výbor předvybere z nabídky přednášek odborníků pro předškolní vzdělávání, na nástěnce pak všichni rodiče vyjádří své preference. Na základě preferencí rodičů osloví ředitelka přednášejícího. Termín přednášky bude zveřejněn na webu a nástěnce v MŠ

 4. Akce školky – shrnutí plánovaných akcí pro 2. pololetí:

  • Římská = povedl se výlet do ZOO (úvaha o koupi premanentky na 6 vstupů pro dětské skupiny), fotografování  opět s p. Pešlem (lepší zkušenosti), ŠvP Vřesník (zálohy nutné vybírat 2 měs. předem), přespání v MŠ pro předškolní děti, 4/6 Akademie U Hasičů, ŠvP Diana, grilování

  • Londýnská = výlet starou tramvají, 2 celodenní výlety (Koněprusy, Blaník: p, ředitelka zjistí, zda je možné jet na výlet bez oběda (oběd zajistí rodiče v podobě větší svačiny), karneval, prohlídky po Praze s průvodcem, ŠvP Vřesník

 5. Dotazník pro rodiče – 1 x za 3 roky = 2015: p. ředitelka rozešle stávající verzi členům Výboru pro případné úpravy a komentáře

 6. Testování motorických dovedností dětí – prezentace grantu p. Jakubem Kokštejnem z FTVS. Materiály předány do MŠ, nutný souhlas rodičů – bude podepisován před akcí. Akce má plnou podporu všech členů Výboru. Předjednán termín 2-4.3.2015

 7. Stanovy – budou projednány na další schůzce Výboru během jara 2015

 Vyhotovila: Lenka Suchánková



Zápis ze schůzky Výboru klubu rodičů, dne 2.10.2014, MŠ Římská 27

Schůzku vede p. ředitelka Moravcová

Přítomni:

 • MŠ Londýnská, p.uč. Řičicová,p. Tabero, Horáková, Lansu, Jiráková, Tomanová
 • MŠ Římská: p. Líbalová, Dvořáková, Sonková, Suchánková, Holmanová

Projednávaná témata:

 1. Zvolení předsedkyně Výboru: jednohlasně p. Líbalová, aktualizace důvěrníků a jejich kontaktů

 2. Shrnutí Výboru ze dne 22.5.2014: akademie U Hasičů – úspěch květen 2014, oplocení – pobočka Londýnská – realizace 2015, 1,5 mil Kč, Magic Box (interaktivní tabule – promítání na zem kvůli nedostatku místa) - prezentace 9.10.2014, aktualizace webu – na programu podzim 2014

 3. Změna v Občanském zákoníku – občanské sdružení změněno na „spolek“– žádost p. ředitelky o aktualizaci stanov – převzala p. Líbalová

 4.  Účet sdružení – zrušen u České Spořitelny. Nutno zjistit, kde jsou dobré podmínky pro vedení účtu spolku (návrhy Fio či Airbank). Zřízení hlavního účtu a podúčtu pro pobočky Římská a Londýnská – p. Tabery.

 5. Dotazník k hodnocení MŠ – evaluace 1 x 3 roky vychází na jaro 2015 – žádost p. ředitelky, aby členové Výboru připomínkovali stávající dotazník do 31.10.2014

 6. Kroužky v Římské - převis poptávky nad nabídkou. Po diskuzi Výboru souhlas s variantou  omezit výběr na 2 kroužky / 1 dítě. Pokud stále více dětí než kapacitní možnosti, pak přistoupit k principu seniority, tj. přednost mají děti z nejstaršího oddělení.

 7. Externí kroužek Wattsenglish – p. ředitelka kontaktuje jazykovou školu kvůli možnosti vstoupení do další ho kroužku ještě během října na základě požadavku jednoho z rodičů MŠ Londýnská. Na MŠ Londýnská bude proveden průzkum zájmu o další kroužek angličtiny (předběžná cena 3600 Kč).

 8. ŠvP – zrušení podzimního Vřesníku na Londýnské – diskuze o důvodech. Římská vyjede s cca 15 dětmi. Další termíny na ŠvP zima-jaro 2015 jsou zatím zájemci naplněny.

 9. Veřejnosti přístupná konference o předškolním vzdělávání pořádaná OMEP (18.11.2014) – p. ředitelka sdělila bližší informace, ještě zjistí možnost účasti pouze na samostatných přednáškách.

 10.  Externí přednáška pro naší MŠ. Členové Výboru souhlasí s pokračováním přednášek po úspěchu v minulém školním roce. Vítězné téma dle e-mailového hlasování členů Výboru bude vyvěšeno na nástěnce s datem přednášky. Prosíme zaslat další náměty.

 11. Webové stránky MŠ – celková rekonstrukce obsahu a designu stránek, projekt koordinuje p. ředitelka s p. Horákovou. S požadavky (mobilní verze, omezení přístupu ke galerii fotografií, užitečné informace pro rodiče, automatické zasílání novinek atd.) budou osloveny cca 4 firmy kvůli cenové nabídce. Předpokládané spuštění leden2015.

 12. Diskuze – podoba webu, řešení zvláštních příplatků formou dohody o provedení práce atd.

 13. Zdůvodnění personálních změn na MŠ Londýnská.

Vyhotovila: Lenka Suchánková