Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Platby

Přehled a podmínky plateb

Číslo účtu pro úhradu plateb 86-8917600207/0100

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023/2024 činí 1032,- Kč

Přehled plateb - školné, stravné pro šk. rok 2023/2024

Školné

Školné pro rok 2023/2024 činí 1032,- Kč za měsíc

Děti, které chodí do povinného předškolního ročníku, tj. děti, které v době  od 1.9.do 31.8. příslušného školního roku dovrší šest let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné ( § 123 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)                                                                          


Stravné (od 1.12.2022)

Děti 3-6 let:

Celodenní stravné (oběd a 2 svačiny): 52,- Kč
Polodenní stravné (oběd bez 1 svačiny): 41,- Kč
Oběd: 30,- Kč
Ranní svačina: 11,- Kč
Odpolední svačina: 11,- Kč

Děti starší 6 let:

(děti, které v průběhu šk. roku 2022/2023 dovrší 7 let – děti s odkladem školní docházky)

Celodenní stravné (oběd a 2 svačiny): 59,- Kč
Polodenní stravné (oběd bez 1 svačiny): 47,- Kč
Oběd: 35,- Kč
Ranní svačina: 12,- Kč
Odpolední svačina: 12,-Kč

 

Podmínky plateb

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předšk. vzdělávání se hradí formou inkasa, které si rodiče zřídí u svého bankovního ústavu na základě přidělení variabilního symbolu a čísla účtu školy, které zákonným zástupců předá hospodářka školy. Rodiče předají hospodářce potvrzení o zřízení inkasa u svého bankovního ústavu. V září každého šk. roku bude vypsána limitní částka pro inkaso. Platby za stravné jsou prováděny zpětně, např. za měsíc září zaplatíte až v říjnu. Úplata za předškolní vzdělávání (školné) je  účtována za příslušný měsíc. Inkaso (platba) je realizováno do 15. dne příslušného měsíce.

Výše úplaty pro příslušné období (1.9. – 31.8.) je zveřejněna na nástěnce a webových stránkách do 30.6. příslušného roku. Ředitel MŠ může, po předchozím upozornění písemně předaném zákonnému zástupci dítěte,  rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady – ustanovení § 35 odst.1. písm. d) zák. č. 561/2004 Sb., školského zákona.

Děti, které chodí do povinného předškolního ročníku, tj. děti, které v době  od 1.9.do 31.8. příslušného školního roku dovrší šest let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné ( § 123 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)                                                                          

Stanovení výše poplatku za školní stravování

Rodiče hradí pouze náklady na potraviny. Platby za stravné jsou realizovány formou inkasa, stejně jako v případě úplaty za předškolní vzdělávání (viz výše).

Věcnou režii (energie, mycí prostředky, atd.) hradí zřizovatel, platy zaměstnanců jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

Výše nákladů na potraviny je stanovena finančním rozmezím daným pro věk od 3 do 6 let, který stanovuje vyhláška č. 107/2005 sb. o školním stravování.

Pro děti, které přesáhnout věk 6 let (děti s OŠD) platí částka stanovená směrnicí pro stravování sedmiletých dětí v MŠ.

Výše nákladů na potraviny pro naši mateřskou školu je stanovena po konzultaci s výborem Klubu rodičů.

Aktuální výše poplatku za školní stravování je zveřejněna na nástěnce u jídelního lístku.

Částka za stravování je snížena v případě polodenní docházky dítěte do MŠ (děti, které pravidelně odcházejí celý měsíc po obědě domů, nebo pravidelně neodebírají dopolední svačinu).

V případě občasného odchodu dítěte z MŠ po obědě, si rodiče odeberou svačinu s sebou – upozorňujeme, že svačina je určena k rychlé spotřebě!

V případě pozdního příchodu do MŠ (po vydání dopolední svačiny) bude tato vydána dítěti, avšak nejpozději do 10,00 hod.

V obou případech - nepravidelného pozdějšího příchodu nebo odchodu po obědě, se částka za svačinu neodečítá.

Ve výjimečných případech lze, po domluvě s ředitelkou školy dohodnout jiný způsob úhrady úplaty za předškolní vzdělávání a stravné.

Zvláštní stravovací režim dítěte

Veškerá stravovací omezení a zvláštní stravovací režimy, či diety musí být škole včas předem písemně oznámeny zákonnými zástupci dětí s upřesněním, kterých potravin se omezení týká a jaká opatření musí být školou podniknuta za účelem respektování daného režimu či omezení. Požadavky na zvláštní stravovací režim doloží zákonní zástupci potvrzením od lékaře.

Pokud nebude mít dítě uhrazené stravné a úplatu za předškolní vzdělávání za období delší než 1 měsíc, bude přijato k docházce až po předložení dokladu o uhrazení dlužné částky.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v MŠ je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (§ 35 odst. 1 d) zákona č. 561/2004, Sb., školského zákona). (viz Školní řád)