Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > Klub rodičů > Stanovy

Stanovy Klubu rodičů při Mateřské škole "Čtyřlístek" v Praze 2, z.s.

Klub rodičů při Mateřské škole „Čtyřlístek“ v Praze 2, z.s

Čl. I
Název a sídlo

Spolek Klub rodičů při Mateřské škole „Čtyřlístek“ v Praze 2, z.s. (dále jen „spolek“)  je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Má své sídlo v Praze 2, na adrese Římská 1255/27, PSČ 12000.

Čl. 2
Charakter spolku

 1. Spolek je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, práci škol a jiných výchovných zařízení, založeným jako dobrovolné sdružení občanů podle zákona.
 2. Spolek je nepolitickou zájmovou organizací zastupující zájmy dětí. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich uplatnění v životě a společnosti.
 3. Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školami a výchovnými zařízeními, s orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.

Čl.3
Účel spolku

Účelem spolku je zajištění spolupráce rodičů a zákonných zástupců dětí s Mateřskou školou, zapojení rodičů a zákonných zástupců žáků do školních i mimoškolních aktivit a zajištění materiální i finanční podpory těchto aktivit.

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. seznamování vedení mateřské školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a zákonných zástupců dětí a podílení se na jejich vyřizování,
 2. podpory vzájemné komunikace mezi rodiči, zákonnými zástupci dětí, učiteli, ředitelstvím školy, zřizovatelem školy a příp. i dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání a materiálního zázemí mateřské školy,
 3. spolupráce s mateřskou školou při pořádání kulturních, sportovních i jiných akcí,
 4. zapojení rodičů a zákonných zástupců dětí do organizace školních i mimoškolních aktivit,
 5. přispívání dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky k zajištění činnosti mateřské školy a zlepšování jejího prostředí, jakož i jejího bezprostředního okolí,  

Čl.4
Členství spolku

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku mohou být rodiče a zákonní zástupci dětí mateřské školy, jakož i další fyzické osoby starší 18 let, které chtějí podpořit naplňování účelu a cílů spolku a souhlasí bez výhrad se stanovami spolku.
 2. Členství ve spolku vzniká zaplacením schváleného členského příspěvku, jehož roční výši a splatnost stanoví členská schůze na začátku školního roku na daný školní rok.
 3. Člen spolku má právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. volit členy jednotlivých orgánů spolku a být volen do těchto orgánů,
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.
 4. Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy, respektovat usnesení orgánů spolku.
 5. Členství ve spolku zaniká písemnou dohodou o zániku členství, nebo doručením písemného oznámení o vystoupení člena na adresu spolku, nebo doručením oznámení o vyloučení člena členskou schůzí, úmrtím člena, nebo zánikem spolku, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 6. Člen může být vyloučen ze spolku rozhodnutím členské schůze, zejména pokud porušuje členské povinnosti nebo pokud se dopustil jednání, které je v rozporu se stanovami, nebo cíli spolku, nebo prokazatelně poškozuje zájmy spolku.

Čl. 5
Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří členská schůze, jako nejvyšší orgán a předseda.

1) Členská schůze

 1. skládá se ze všech jeho členů,
 2. rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku,
 3. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
 4. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,
 5. projednává podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,
 6. rozhoduje o zániku spolku,
 7. schůze je usnášení schopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku, pokud se nesejde usnášeníschopná členská schůze, vyčká se 30 minut od řádně ohlášeného začátku zasedání a po uplynutí této lhůty se koná náhradní zasedání členské schůze, která je usnášeníschopná nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů,
 8. každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny,
 9. zasedání členské schůze je svoláváno podle potřeby, nejméně však jednou ročně, informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku na nástěnkách v mateřské škole a na webových stránkách, a to nejpozději osm dní před jeho konáním,
 10. o rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis.

2) Předseda

 1. je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech,
 2. jedná jménem spolku,
 3. zajišťuje vedení administrativy a dokumentace spolku, včetně archivace písemností,
 4. činnosti předsedy se ujímá dnem zvolením členskou schůzí do funkce,
 5. funkční období je stanoveno na 3 roky,
 6. předseda minimálně dvakrát ročně jedná s poradním sborem rodičů, který je tvořen zástupci z jednotlivých tříd,
 7. výkon činnosti předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím, zánikem spolku, vypršením funkčního období.

Čl. 6
Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, výdaje musí být řádně podložené účetními doklady.
 2. S výsledky hospodaření jsou členové spolku seznámeni na členské schůzi jednou za rok.

Čl. 7
Zánik spolku

 1. Spolek zaniká rozhodnutím členské schůze nebo pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
 2. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
 3. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení na členské schůzi.

V Praze dne 15.2.2016