Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > MŠ Římská > Kroužky

Nabídka rozšiřujících aktivit

Rozvrh rozšiřujících činností pro rok 2023/2024:

Pondělí

13:15 14:15 - Tvořivá dramatika
13:15 16:00 - Logopedie (zapsané děti) 

Úterý

9:45 10:30 - Předplavecká  výchova na Slavii (aktivita hrazená rodiči)   
13:15 14:15 - Hudební hrátky
       

Středa

9:00

13:15

13:15

10:00

14:15

14:15

cvičení v Bugifitu - 3. oddělení Lišky

 - Sportovní hry

- " Šikovné ručičiky"

Čtvrtek

       
13:15 14:15  Keramika a pracovní aktivity
       

Pátek

       

Náplň a vedení aktivit

Keramické a pracovní aktivity

Jana Vršťalová

Tvořivé modelování pomáhá rozvoji jemné motoriky, trpělivosti, samostatnosti, podporuje fantazii, zvyšuje sebedůvěru. Děti se seznámí s různými technikami modelování a úpravou povrchu keramických výrobků. Svá dílka si děti odnáší domů.

Šikovné ručičky

Iva Štorková

Cílem aktivity je seznámit děti s různými výtvarnými technikami a prací s různorodým materiálem. Děti mají možnost vyzkoušet si techniky, které nelze v dopoledních činnostech vzhledem k počtu dětí a časové náročnosti zrealizovat.

Tvořivá dramatika

Monika Reichová 

Aktivita je zaměřena především na osobnostní a sociální rozvoj. Využívat budeme různé dramatické hry jako je improvizace, pantomima, námětové hry. Seznámíme se i s novou metodou - Storytelling (vyprávění příběhů). Hry spojíme i s hudebními prvky, využijeme i různé hudební nástroje - drumbeny, Orffovy nástroje. Cílem kroužku je podporovat tvořivost, empatii, slovní i mimoslovní komunikaci, orientovat se v běžných životních situací a mezilidských vztazích.

Plavání 

Plavání je jeden z nejzdravějších a nejvšestrannějších sportů a je vhodnou formou pohybové činnosti v každém věku. Plavání s předškolními dětmi má svůj nezastupitelný význam ve vytváření správného vztahu k vodě. Děti ve věku 5-7 let jsou již schopny absolvovat kolektivní výcvik. V tomto věku si děti umějí ve skupině nejen hrát, ale jsou již zvyklé z mateřské školy se tímto způsobem i učit. Cílem výuky je dokonalé seznámení dětí s vodním prostředím. Naučit je lásce k vodě a pohybu v ní a to v době, kdy je dítě nejtvárnější, kdy se v něm ještě neusídlil strach z vody. Chceme docílit toho, aby se dítě na vodní prostředí plně adaptovalo, docílit přirozeného pohybu, dosáhnout naprosté volnosti a radosti z pohybu ve vodě, ale také toho, aby se dítě na „plavání“ těšilo. Proto plavání probíhá formou her.

Hudební hrátky

Jana Procházková

Rozvíjení kladného vztahu k hudbě, hudebního cítění, sluchu, fantazie. Aktivity: zpěv, přednes (sólová, sborová interpretace), práce s hlasem, dechem, intonací, dynamikou, rytmizace (hra na tělo, Orffovy nástroje), pohybové ztvárnění písní.

Sportovní hry

Karolína Lichtenbergová

Kroužek je zacílen na všestrannou pohybovou průpravu s důrazem na správný psychomotorický vývoj dětí se zaměřením na atletické disciplíny (běh, skok, hod). Děti se naučí pracovat se svým tělem, k čemuž nám poslouží hry na rozvoj rychlosti, hry obratnostního, koordinačního a vytrvalostního charakteru a také hry zaměřující se na rozvoj silových schopností, vše úměrně věku dítěte. Kroužek probíhá v tělocvičně MŠ. 

Logopedická prevence a výuka češtiny pro cizince

Jana  Vršťalová, Iva Štorková

Cílem logopedické prevence je práce s dětmi, které mají problémy s výslovností jednotlivých hlásek. Smyslem prevence není napravovat těžší problémy s výslovností. V takových případech musí rodiče s dítětem navštěvovat klinického logopeda.

Podmínky zařazení do  aktivity

Mateřská škola nabízí dětem aktivity na základě profilace učitelek

Cílem aktivit je nabídnout dětem činnosti, které je baví a dělají je rády, nebo ve kterých jsou děti dobré.

Učitelky nabízí dětem náročnější techniky a obsah činností než jsou zařazovány v běžných činnostech v průběhu dne.  Je tedy nutné, aby učitelka pracovala s menší skupinou, než je obvyklé.

Seznam aktivit, otevřených pro příslušný školní rok, zveřejní škola do 15.9.

Při zapisování dětí na aktivity doporučujeme rodičům zohlednit skutečné zájmy a potřeby dítěte.

Aktivity vedené učitelkami

Zákonný zástupce může zapsat dítě maximálně na  2 aktivity. Označí tu aktivitu, kterou preferuje.

Při převisu zapsaných dětí na jednotlivé aktivity, mají přednost starší děti.

Doporučujeme, aby děti z nejmladší třídy rodiče zapisovali na aktivity, vzhledem k adaptačnímu období, v případě volného místa, až od 2. pololetí školního roku.

Kroužky zajišťované externími lektory

Při výběru kroužků doporučujeme, aby rodiče zohlednili zájmy a potřeby dítěte.

Počet kroužků, do kterých se rodiče rozhodnou děti zapsat, není limitován. Omezená je pouze kapacita aktuálních kroužků.

Při převisu dětí zapsaných do jednotlivých kroužků mají přednost starší dětí.

Doporučujeme, aby děti z nejmladší třídy rodiče zapisovali do kroužků, vzhledem k adaptačnímu období, v případě volného místa, až od 2. pololetí školního roku.