Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > Zápis do MŠ

Zápis

Dny otevřených dveří a konzultace pro rodiče, kteří zvažují přihlásit svoje dítě k předškolnímu vzdělávání, od nového školního roku do jedné z našich poboček, se budou konat ve dnech 20.4.-22.4.2020 vždy od 9 do 10 hodin a od 15 do 16 hodin. Platí pro obě pobočky. Prosím, abyste dodrželi uvedené termíny a nevyžadovali konzultace k zápisu mimo uvedené termíny. Děkujeme za pochopení.

Zápis dětí pro školní rok 2020/2021 proběhne v úterý 5.5.2020 a ve čtvrtek 7.5.2020 vždy od 13,30 do 17 hodin v kanceláři ředitelky školy v MŠ Římská 27 (vchod do kanceláře z ulice Italská). K zápisu donesou zákonní zástupci vyplněné přihlášky, evidenční listy a oznámení o individuálním vzdělávání (v případě dětí, které dovrší do 31.8. věku 5 let a více a zákonní zástupci se rozhodnou pro tuto formu plnění povinného předškolního vzdělávání) - platí pro obě pobočky. 

Žádosti o přijetí a evidenční listy si můžete stáhnout z webových stránek školy nebo osobně vyzvednout ve škole ve dnech otevřených dveří. Mimo uvedené dny si formuláře můžete vyžádat v kanceláři školy (Římská 27, Praha 2, vchod z Italské ulice – pro obě pobočky) v době 13,30 – 16,30 hodin

K zápisu se dostavte bez dětí. Jedná se o administrativní záležitost. 

V dubnu 2020 bude na našich webových stránkách spuštěn rezervační systém na čas vlastního zápisu (rezervace termínu není podmínkou,  k zápisu se mohou dostavit i rodiče bez rezervace)

Počet volných míst:

MŠ Římská

MŠ Londýnská

Předběžné výsledky zápisu:

Přijato přihlášek:

Počet dětí přijatých k povinnému předškolnímu vzdělávání

Pokyny k zápisu:

 K žádosti  o přijetí k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:

  1. Doklad, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (evidenční list). Řádné očkování dle očkovacího kalendáře nemusí předkládat zákonný zástupce dítěte, které před začátkem školního roku dovrší pěti let.

  2. Rodný list dítěte (za účelem ověření data narození), doklad o trvalém bydlišti DÍTĚTE, občanský průkaz nebo jiný doklad zákonného zástupce, prokazující totožnost zákonného zástupce.

    Pokud se zákonný zástupce nemůže osobně zúčastnit Zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání a pověří jinou osobu k zapsání dítěte, musí se tato prokázat úředně ověřeným pověřením od zákonného zástupce dítěte.

     Zákonní zástupci doloží doklad o trvalém pobytu dítěte ve dnech zápisu. Na pozdější doložení nebude brán zřetel.

  3. Občané EU a občané třetích zemí, kteří mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, předloží doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR. Zákonný zástupce, který není státním občanem ČR, nerozumí a nemluví česky, je povinen dostavit se k Zápisu s tlumočníkem.   
  4. Písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popř. odborného lékaře v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření. 

    Prosíme rodiče, aby se nedožadovali zápisu mimo uvedené termíny!  Bližší informace na telefonním čísle 222520429.

 Dokumenty ke stažení

Dokumenty k zápisu

 Informace pro zákonné zástupce, kteří přihlašují dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání

Upozorňujeme rodiče, kteří zapisují děti do posledního povinného předškolního ročníku (děti, které dosáhnou do 31.8. kalendářního roku 5 let a více), že děti budou přednostně přijaty do naplnění kapacity školy. V případě, že počet povinně předškolních dětí převýší kapacitu předškolních tříd (MŠ Římská 24 dětí, MŠ Londýnská 23 dětí), budou nově přijaté děti, které se nevejdou do kapacity tříd, zařazeny do druhé třídy. Vzniknou tak věkově smíšené skupiny 4-6 let. Učitelky budou s předškolními dětmi pracovat v souladu s potřebami předškolních dětí. Bližší informace viz www.ctyrlistek.biz/MŠ Londýnská/MŠ Římská/ Uspořádání tříd/Postup při zařazování dětí do tříd

Další možnosti plnění povinného předškolního vzdělávání:

Povinné předškolní vzdělávání mohou plnit děti nadále v soukromé mateřské škole (a jiných institucí) i v případě, že tyto nejsou zapsány do rejstříku škol a nemohou poskytovat povinné předškolní vzdělávání. Stačí dítě přihlásit do spádové školy k individuálnímu vzdělávání (viz formulář výše) a dítě může pokračovat v docházce do stávajícího předškolního zařízení.

Totéž se týká dětí, které byly dosud vzdělávány v rodině. Dítě nutně nemusí navštěvovat mateřskou školu, postačí, pokud zákonný zástupce oznámí spádové škole, že dítě bude vzděláváno individuálně (viz formulář výše).