Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > Zápis do MŠ

Zápis

Vážení rodiče,

níže naleznete seznam přijatých dětí podle poboček. Znovu připomínám, že povinně předškolní děti budou zařazeny do smíšené druhé třídy (věk 4 – 6 let), protože předškolní třídy jsou obsazené dětmi, které pokračují v docházce do našich poboček.

Prosím ty z vás, jejichž děti byly přijaty do více mateřských škol v Praze 2, aby bez zbytečného odkladu sdělili, zda dítě k docházce do naší mateřské školy, v září 2020, skutečně nastoupí a umožnili tak přijetí dětí, které se umístily „pod čarou“. Tuto informaci, prosím, zašlete na email rimska@ctyrlistek.biz.

Pokud se rozhodnete pro jinou mateřskou školu, je třeba do kanceláře naší školy v Římské 27, Praha 2, vchod do kanceláře je z ulice Italská (jedná se o rohový dům), co nejdříve doručit vyplněný a podepsaný formulář zpětvzetí -  Zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Pokud tak neučiníte, bude vaše dítě evidováno v docházce do naší školy a bude vyžadována úhrada školného do doby, pokud nebude dítě řádně odhlášeno z docházky.

Rodiče, kteří se rozhodnou, že jejich dítě (děti) nastoupí do našich poboček, žádám o zaslání potvrzení nástupu dítěte na email rimska@ctyrlistek.biz a o doručení originálů všech dokumentů (pokud tyto již nezaslali poštou) do kanceláře školy viz výše, ve dnech:

Pátek 22.5.2020  8 – 12 hodin

Pondělí 25. 5.  2020 8 – 12 hodin

Středa 27.5.2020 8- 12 hodin

Výsledky přijímacího řízení dle poboček

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje za oznámené.

Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní zástupci poštou nebo datovými schránkami do vlastních rukou.

Informační schůzka

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat 10.6. 2020 v MŠ Římská 27 od 17,00 hodin, platí pro obě pobočky. Na schůzce budou předána rozhodnutí o přijetí a další dokumenty související s nástupem dětí do mateřské školy. Na schůzku přijďte bez dětí. Pokud se nemůžete zúčastnit, pošlete za sebe zástupce.

 

Předběžné výsledky zápisu:

Přijato přihlášek: 140

Počet dětí přijatých k povinnému předškolnímu vzdělávání

Počet volných míst:

MŠ Římská 19 volných míst

MŠ Londýnská 24 volných míst

 Upozornění pro zákonné zástupce, kteří přihlašují děti k povinnému předškolnímu vzdělávání

Předškolní třídy na obou pobočkách máme pro školní rok 2020/2021 plně obsazené dětmi, které již do naší mateřské školy dochází. Nově přijaté povinně předškolní děti budou zařazeny do tzv. smíšené třídy ( 4- 6 let), viz Informace pro zákonné zástupce, kteří přihlašují dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání

 

Požadované dokumenty k zápisu

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ZDE
 • Evidenční list
 •  Strana 1+2.pdf
 • Oznámení o individuálním vzdělávání (v případě povinného předškolního vzdělávání) ZDE
 • Prohlášení k očkování ZDE
 • Kopie rodného listu dítěte
 • Kopie očkovacího průkazu dítěte
 • Cizinci - doklad o  oprávněnosti pobytu na území ČR

Vyplněné formuláře, podepsané oběma zákonnými zástupci, evidenční list, včetně potvrzení a vyjádření  dětského lékaře, že je dítě, po zdravotní stránce schopno nástupu do mateřské školy a je řádně očkováno, odešlete oboustranně oskenované/v papírové podobě.

V případě, že nemáte možnost získat potvrzení o povinném očkování od ošetřujícího lékaře, oskenujte očkovací průkaz dítěte a vyplňte Prohlášení o očkování. Oba doklady zašlete na zapis@ctyrlistek.biz. V případě přijetí dítěte doložíte originál evidenčního listu s vyjádřením ošetřujícího lékaře.

Občané EU a občané třetích zemí, kteří mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, navíc zašlou oskenovaný doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR. 

Dále rodiče zašlou oskenovaný rodný list dítěte.

a)elektronicky

datovými schránkami: kfekqe8

emailem: zapis@ctyrlistek.biz

Při podpisu dokumentů použijte elektronický podpis, pokud jej máte.

Pokud elektronickým podpisem nedisponujete, pošlete dokument s oskenovanými vlastnoručními podpisy.

Pokud budete dokumenty vyplňovat ručně, dbejte na to, aby byl dokument čitelný, stejně jako vlastní sken.

b) poštou na adresu (papírová forma):

Mateřská škola „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27

Římská 1255/27

12000 Praha 2

Žádosti zasílejte v době od 2.5.2020 do 11.5.2020 NE DŘÍVE.

Pokyny k zápisu:

 K žádosti  o přijetí k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:

 1. Doklad, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (evidenční list). Řádné očkování dle očkovacího kalendáře nemusí předkládat zákonný zástupce dítěte, které před začátkem školního roku dovrší pěti let.

 2. V době  zápisu musí mít dítě trvalý pobyt v městské části Praha 2. Na pozdější doložení nebude brán zřetel.

 3. Občané EU a občané třetích zemí, kteří mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, zašlou oskenovaný doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR. 
 4. Písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popř. odborného lékaře v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření. 

  Prosíme rodiče, aby se nedožadovali zápisu mimo uvedené termíny!  Bližší informace na telefonním čísle 728139300 (ředitelka) nebo 777700598 (zástupkyně).

 Dokumenty ke stažení

Dokumenty k zápisu

 Informace pro zákonné zástupce, kteří přihlašují dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání

Upozorňujeme rodiče, kteří zapisují děti do posledního povinného předškolního ročníku (děti, které dosáhnou do 31.8. kalendářního roku 5 let a více), že děti budou přednostně přijaty do naplnění kapacity školy. V případě, že počet povinně předškolních dětí převýší kapacitu předškolních tříd (MŠ Římská 24 dětí, MŠ Londýnská 23 dětí), budou nově přijaté děti, které se nevejdou do kapacity tříd, zařazeny do druhé třídy. Vzniknou tak věkově smíšené skupiny 4-6 let. Učitelky budou s předškolními dětmi pracovat v souladu s potřebami předškolních dětí. Bližší informace viz www.ctyrlistek.biz/MŠ Londýnská/MŠ Římská/ Uspořádání tříd/Postup při zařazování dětí do tříd

Další možnosti plnění povinného předškolního vzdělávání:

Povinné předškolní vzdělávání mohou plnit děti nadále v soukromé mateřské škole (a jiných institucí) i v případě, že tyto nejsou zapsány do rejstříku škol a nemohou poskytovat povinné předškolní vzdělávání. Stačí dítě přihlásit do spádové školy k individuálnímu vzdělávání (viz formulář výše) a dítě může pokračovat v docházce do stávajícího předškolního zařízení.

Totéž se týká dětí, které byly dosud vzdělávány v rodině. Dítě nutně nemusí navštěvovat mateřskou školu, postačí, pokud zákonný zástupce oznámí spádové škole, že dítě bude vzděláváno individuálně (viz formulář výše).