Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > Zápis do MŠ

Zápis

Dokumenty ke stažení

Dokumenty k zápisu

Zápis pro školní rok 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Důležité informace

Upozorňujeme rodiče, kteří zapisují děti do posledního povinného předškolního ročníku (děti, které dovrší do 31.8. 2019 5 let věku a děti starší), že děti bubou přednostně přijaty do naplnění kapacity školy, ale vzhledem k tomu, že v příštím školním roce převýší počet povinně předškolních dětí kapacitu předškolních tříd (MŠ Římská 24, MŠ Londýnská 23), budou nově přijaté děti zařazeny do 2. třídy (věkově smíšené skupiny 4 - 6 let - obě pobočky). Učitelky budou s předškolními dětmi pracovat v souladu s potřebami 5 - 6 letých dětí. Více viz www.ctyrlistek.biz/MŠ Londýnská/ MŠ Římská/ Uspořádání tříd/Postup při zařazování dětí do tříd . Děkujeme za pochopení 

Předběžné výsledky zápisu:

Přijato 134 přihlášek

z toho je 14 dětí, které nastoupí do povinného předškolního vzdělávání

Počet volných míst

MŠ Římská 14

MŠ Londýnská 20

Zápis pro školní rok 2019/2020 proběhne v období 2.5. a 6.5. 2019 od 14 do 17 hodin, v kanceláři školy v ulici Římská 27 (vchod do kanceláře z ulice Italská). K zápisu se dostavte bez dětí. Jedná se o administrativní záležitost.

Žádosti o přijetí  a evidenční listy si můžete stáhnout z webových stránek školy nebo si je vyzvednout přímo v MŠ od 23. 4. do 25. 4. 2019  v době od 9,00 do 10,00 nebo od 15,00 do 16,00. Mimo uvedené dny  v kanceláři ředitelky školy (Římská 27, Praha 2, vchod z Italské ulice - pro obě pobočky) v době od 13,30 do 16,30.

Vyplněné přihlášky a evidenční listy pro obě pobočky přinesete 2.5. 2019 nebo 6.5.2019, v době od 14,00 do 17,00 hod., do kanceláře školy v Římské 1255/27, Praha 2 (vchod z Italské ulice). Při odevzdávání žádosti o přijetí předložte za účelem ověření údajů rodný list dítěte  a doklad o trvalém pobytu dítěte.

 

 

Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky, ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d)školského zákona.

Pokud se zákonný zástupce nemůže zúčastnit zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání a pověří jinou osobu k zapsání dítěte, tato se musí prokázat úředně ověřeným pověřením od zákonného zástupce.

 

Prosíme rodiče, aby se nedožadovali zápisu mimo uvedené termíny!

 

Bližší informace na telefonním čísle 222520429.

 

Pokyny k zápisu:

K Žádosti  o přijetí k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:

  1. Doklad, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (evidenční list). Řádné očkování dle očkovacího kalendáře nemusí předkládat zákonný zástupce dítěte, které před začátkem školního roku dovrší pěti let.

  2. Písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popř. odborného lékaře v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření.

  3. Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, nebo jiný doklad prokazující totožnost a doklad o trvalém bydliště DÍTĚTE.

  4. Občané EU a občané třetích zemí, kteří mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, předloží doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR. Zákonný zástupce, který není státním občanem ČR, nerozumí a nemluví česky, je povinen dostavit se k Zápisu s tlumočníkem!

    • Pokud se zákonný zástupce nemůže osobně zúčastnit Zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání a pověří jinou osobu k zapsání dítěte, musí se tato prokázat úředně ověřeným pověřením od zákonného zástupce dítěte.

    • Prosíme rodiče, aby se nedožadovali zápisu mimo uvedené termíny!

    • Bližší informace na telefonním čísle 222520429.