Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > Zápis do MŠ

Příjem žádostí pro zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 je UKONČEN. Výsledky budou zveřejněny nejpozději 24.5.2021.

 Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2021

 

Důležité upozornění

 

 

Prosíme rodiče, kteří podali žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do více mateřských škol v Praze 2, aby oznámili, zda do naší  mateřské školy dítě k docházce nastoupí či ne. Pokud se rozhodnete pro jinou mateřskou školu, prosíme o písemné sdělení této skutečnosti, na níže uvedeném formuláři Oznámení škole s podpisem zákonného zástupce. V opačném případě bude dítě evidováno jako přijaté a rodiče budou muset hradit školné. Děkuji za pochopení.

Oznámení škole

 

Pokud jste se rozhodli, že dítě do naší mateřské školy nastoupí, prosíme o vyplnění  evidenčního listu (viz níže) a doručení originálu podepsaného oběma zákonnými zástupci do kanceláře ředitelky školy v Římské 27 (vchod z ulice Italská) do 31.5.2021. Evidenční list již nemusí potvrzovat lékař, pokud jste při zápisu dodali originál lékařské zprávy. 

Evidenční list strana 1

Evidenční list strana 2

 

Informační schůzka pro zákonné zástupce přijatých dětí

 

Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě bude zákonným zástupcům nebo osobám zmocněným zákonnými zástupci dětí (zmocnění musí být úředně ověřené) předáno na informační schůzce, dne 3.6. 2021 v 17,00 hodin, v pobočce MŠ Římská. Na schůzku se dostavte bez dětí, použijte respirátor a současně doložte, že jste byli testováni (ne déle než 72 hodin starý test), jste očkováni, nebo jste v posledních 90 dnech prodělali Covid 19.  Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritéria pro přijetí 2021

 Počet volných míst pro školní rok 2021/2022:

MŠ Římská: cca18 míst

MŠ Londýnská: cca 21 míst

Záleží na počtu odkladů školní docházky

Upozornění pro zákonné zástupce, kteří přihlašují děti k povinnému předškolnímu vzdělávání

Předškolní třídy na obou pobočkách máme pro školní rok 2021/2022 plně obsazené dětmi, které již do naší mateřské školy dochází. Nově přijaté povinně předškolní děti budou zařazeny do tzv. smíšené třídy ( 4- 6 let), viz Informace pro zákonné zástupce, kteří přihlašují dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání níže.

Školy nemají vytvořené podmínky pro přijímání dětí dvouletých!

 

 

Pokyny k zápisu:

 K žádosti  o přijetí k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:

  1. Doklad, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (formulář vyjádření lékaře). Řádné očkování dle očkovacího kalendáře nemusí předkládat zákonný zástupce dítěte, které před začátkem školního roku dovrší pěti let - potvrzené vyjádření lékaře k nástupu dítěte do školky však musí zákonní zástupci donést.

  2. V době  zápisu musí mít dítě trvalý pobyt v městské části Praha 2. Na pozdější doložení nebude brán zřetel.

  3. Občané EU a občané třetích zemí, kteří mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, zašlou oskenovaný doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR. 
  4. Písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popř. odborného lékaře v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření. 

    Prosíme rodiče, aby se nedožadovali zápisu mimo uvedené termíny!  Bližší informace na telefonním čísle 728139300 (ředitelka) nebo 777700598 (zástupkyně).

Požadované dokumenty

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání - podepsanou

Potvrzení od lékaře na stanoveném formuláři - potvrzenou lékařem

Potvrzení o povolení k pobytu v ČR (děti cizinců)

Kopie rodného listu dítěte 

Dokumenty ke stažení

Dokumenty k zápisu

Informace pro zákonné zástupce, kteří přihlašují dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání

Upozorňujeme rodiče, kteří zapisují děti do posledního povinného předškolního ročníku (děti, které dosáhnou do 31.8. kalendářního roku 5 let a více), že děti budou přednostně přijaty do naplnění kapacity školy. V případě, že počet povinně předškolních dětí převýší kapacitu předškolních tříd (MŠ Římská 24 dětí, MŠ Londýnská 23 dětí), budou nově přijaté děti, které se nevejdou do kapacity tříd, zařazeny do druhé třídy. Vzniknou tak věkově smíšené skupiny 4-6 let. Učitelky budou s předškolními dětmi pracovat v souladu s potřebami předškolních dětí. Bližší informace viz www.ctyrlistek.biz/MŠ Londýnská/MŠ Římská/ Uspořádání tříd/Postup při zařazování dětí do tříd

Další možnosti plnění povinného předškolního vzdělávání:

Povinné předškolní vzdělávání mohou plnit děti nadále v soukromé mateřské škole (a jiných institucí) i v případě, že tyto nejsou zapsány do rejstříku škol a nemohou poskytovat povinné předškolní vzdělávání. Stačí dítě přihlásit do spádové školy k individuálnímu vzdělávání (viz formulář výše) a dítě může pokračovat v docházce do stávajícího předškolního zařízení.

Totéž se týká dětí, které byly dosud vzdělávány v rodině. Dítě nutně nemusí navštěvovat mateřskou školu, postačí, pokud zákonný zástupce oznámí spádové škole, že dítě bude vzděláváno individuálně (viz formulář výše).