Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > Zápis do MŠ

Zápis

Dokumenty ke stažení

Dokumenty k zápisu

Zápis pro školní rok 2019/2020

Zápis pro školní rok 2019/2020 proběhne v období 2. - 16.5.2019. Přesný termín upřesníme v průběhu března. Dny otevřených dveří pro rodiče, kteří zvažují zapsat svoje dítě od nového školního roku, se bude konat ve dnech: 23.4. 2019, 24.4.2019, 25.4.2019 vždy od 9 do 10 hodin a od 15 do 16 hodin. Platí pro obě pobočky. Prosím dodržujte uvedené termíny. Děkujeme za pochopení.

 

Pokyny k zápisu:

K Žádosti  o přijetí k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:

  1. Doklad, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (evidenční list). Tento doklad nemusí předkládat dítě, které před začátkem školního roku dovrší pěti let.

  2. Písemné vyjádření školského poradenského zařízení , popř. odborného lékaře v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření.

  3. Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, nebo jiný doklad prokazující totožnost.

  4. Občané EU a občané třetích zemí, kteří mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, předloží doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR. Zákonný zástupce, který není státním občanem ČR, nerozumí a nemluví česky, je povinen dostavit se k Zápisu s tlumočníkem!

    • Pokud se zákonný zástupce nemůže osobně zúčastnit Zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání a pověří jinou osobu k zapsání dítěte, musí se tato prokázat úředně ověřeným pověřením od zákonného zástupce dítěte.

    • Prosíme rodiče, aby se nedožadovali zápisu mimo uvedené termíny!

    • Bližší informace na telefonním čísle 222520429.