Mateřská škola „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27
Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Úřední deska > Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzděláváníVyvěšeno: 29. 3. 2021
Sejmuto: 31. 8. 2021

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

V souladu s § 34 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

 

Ředitelka Mateřské školy „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27 stanovila následující kriteria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené ust. § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Netýká se dětí, pro které je od 1.9.2021, předškolní vzdělávání povinné.

 

Kritéria při přijímání k předškolnímu vzdělávání:

 

Kritérium

Věk dítěte

5,6 let (povinné předškolní vzdělávání, dítě dosáhne věku 5 let do 31.8.21), s místem trvalého pobytu dítěte v Praze 2 *

4 roky (dítě dosáhne věku 4 roky do 31.8.21), s místem trvalého pobytu  dítěte  v Praze 2 *

3 roky (dítě dosáhne věku 3 roky do 31.8.21), s místem trvalého pobytu dítěte v Praze 2 *

* Trvalým bydlištěm dítěte v případě, že je dítě rozhodnutím soudu svěřeno do střídavé péče rodičů, se rozumí pro posouzení kritéria trvalého bydliště také trvalé bydliště druhého z rodičů, u kterého nemá dítě zapsáno trvalé bydliště, a to vždy po dobu, po kterou má dle rozhodnutí soudu docházet do Mateřské školy (je v péči druhého rodiče, u kterého nemá dítě trvalé bydliště).

 

Podle § 34 odst. 4 školského zákona vždy přednostně přijato dítě rok před nástupem školní docházky (povinné předškolní vzdělávání).

Upřednostnění se týká i dětí občanů Evropské unie a třetích zemí, kteří mají, v době podání přihlášky, hlášeno místo pobytu na území Prahy 2. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky, ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

V případě vyššího počtu zákonných zástupců, než je schválená kapacita školy, kteří podají žádost o přijetí dítěte a současně naplňují kriteria pro přijetí, rozhoduje o přijetí věk dítěte (tzn. řazení od nejstaršího po nejmladší dítě v každé věkové kategorii) a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

V případě, že se objeví více uchazečů stejného data narození než - li lze přijmout, rozhodne se na základě losování.

 

V Praze 29.3.2021                                                                 PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

Ředitelka školy


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 29. 03. 2021 13:02