MATEŘSKÁ ŠKOLA „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27

Zápis do MŠ

Informace k zápisu dětí Co by měli děti zvládnout než nastoupí do  mateřské školky
   
Kritéria pro přijímání dětí Dokumenty ke stažení
   
Postup při přijímaní dětí Seznam přijatých dětí
   
   

 Před zápisem dítěte do naší MŠ prosíme rodiče, aby se seznámili se zaměřením školy, školním řádem a kriterii pro přijetí.


Doporučujeme: Před tím, než zapíšete dítě do MŠ, přečtěte si knihu Soni Koťátkové Dítě a mateřská škola

 

 

Zápis do Mateřské školy "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27 
pro školní rok 2014/2015 je ukončen. 
 
Zápis pro školní rok 2015/2016 bude probíhat pravděpodobně začátkem dubna 2015  Dny otevřených dveří budou ve dnech ………………………….2015 (bude upřesněno)


dopoledne od 9,00 do 10,00 hodin, odpoledne od 15,00 do 16,00 hodin.

Platí pro obě pobočky.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


Přihlášky a evidenční listy si můžete stáhnout z webových stránek školy nebo si je vyzvednout přímo v MŠ od ………………………2015 (bude upřesněno). Mimo uvedené dny v kanceláři ředitelky školy (Římská 27, Praha 2, vchod z Italské ulice - pro obě pobočky) v době od 13,30 do 16,30.

Vyplněné přihlášky a evidenční listy pro obě pobočky přinesete…….2015 nebo….2015, v době od 13,00 do 17,00 hod., do kanceláře školy v Římské 1255/27, Praha 2 (vchod z Italské ulice). Při odevzdávání přihlášek předložte ke kontrole rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte.

Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky, ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d)školského zákona.

Pokud se zákonný zástupce nemůže zúčastnit zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání a pověří jinou osobu k zapsání dítěte, tato se musí prokázat úředně ověřeným pověřením od zákonného zástupce.

Prosíme rodiče, aby se nedožadovali zápisu mimo uvedené termíny!

Bližší informace na telefonním čísle 222520429.

Přijímáme pouze děti, které jsou řádně očkovány dle očkovacího kalendáře!!

 

Kritéria pro přijímání dětí

 

Ředitelka Mateřské školy „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27stanovila následující kriteria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z níže uvedených kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

 

Kriteria

 

 1. Děti, které mají trvalý pobyt v Praze 2 – 3 body,

 

 1. 2.      Věk dítěte *: 3 roky - 1 bod

                                   4 roky  -2  body

                      5    let  - 3  body

 

 1. Mateřskou školu navštěvuje sourozenec – 2 body,

 

 1. 4.      Zákonní zástupci přihlašují dítě k celodennímu provozu - 1 bod

 

*Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem školní docházky.

 

III.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu sám. K výdělečné činnosti se nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

 

IV.

Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky, ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm.d) školského zákona.

                                                .

 Postup při přijímání dětí 

 

   Postup při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání

     1. Přihlášky do MŠ na další školní rok vydává ředitelka ve stanovených dnech.

 

 1. Vyplněné přihlášky do MŠ přijímá ředitelka do termínu stanoveného po vzájemné dohodě ředitelek všech MŠ a zřizovatele.

    3. O přijetí rozhodne ředitelka ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012         nebude již rozhodnutí o přijetí k docházce do MŠ automaticky zasíláno nebo předáváno proti podpisu, ale bude   oznámeno:

  1. Zeřejněním přijatých dětí na dveřích obou poboček (MŠ Římská vchod do ředitelny z ulice Italská, MŠ             Londýnská na vchodových dveřích do budovy, ve které se MŠ nachází).
  2. Na webových stránkách www.ctyrlistek.biz, sekce Zápis do mateřské školy – sekce Seznam přijatých dětí.

Termín zveřejnění seznamu přijatých dětí bude oznámen při odevzdání přihlášek a evidenčních listů ve dnech zápisu.

 

 1. V seznamu nemohou být uvedena jména. Děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely Vám bude v den zápisu ředitelkou školy oznámeno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě vedeno.

 

 1. O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete, ale požádat o jeho vydání.

 

 1. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 

 1. Odvolání proti rozhodnutí ředitele:

 

Zákonný zástupce dítěte podá odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání do 15 dnů po jeho obdržení, prostřednictvím ředitele, který Rozhodnutí vydal, k předání na odbor školství MHMP, jako odvolacímu orgánu.

 

 1. V případě dodatečného uvolnění kapacity školy je možné přijímat děti k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Přednostně jsou přijímány děti zákonných zástupců, které nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání v době zápisu.

Co by děti měly zvládnout před nástupem do MŠ

 

 1. Nenosit pleny
 2. Respektovat pravidla
 3. Respektovat pokyny dospělého
 4. Zvládat sebeobsluhu (svléknout se a obléknout, nazout boty, používat kapesník, atd.)
 5. Zvládat komunikaci
 6. Zvládat základy společenského chování
 7. Umět říci, co potřebuje
 8. Umět pozdravit a poděkovat
 9. Poznat a postarat se o své osobní věci
 10. Znát své jméno (a reaguje na oslovení)a příjmení (starší děti – adresa)
 11. Umět se vysmrkat, udržovat čistotu, hygienu (použití toalety, použít mýdlo, omýt ruce, použít ručník, používat kapesník)
 12. Umět se samostatně najíst (umí používat lžíci (příbor), samostatně jí, pije   z hrnečku (skleničky), zvládá základy stolování)
 13. Zvládá chůzi do a ze schodů, ujde určitou vzdálenost

 

 

V Praze  29.12.2014                                                     PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

       ředitelka

          

 

Dokumenty ke stažení

Přihláška Evidenční list
   
Zmocnění k převzetí dítěte Dohoda o docházce do MŠ

 

 

 

                                                                                   

 

Pobočky :

Římská 27 , Praha 2

Tel.: 222 520 429
email: rimska@ctyrlistek.biz
Provozní doba: 7:00-17:30 h
Školní jídelna: 222 520 429

Londýnská 19, Praha 2

Tel,: 224 254 178
email: londynska@ctyrlistek.biz
Provozní doba: 6:30-17:00 h
Školní jídelna: 222 518 329

Zřizovatel :

Městská část Praha 2
nám. Míru 20
PSČ:120 00 Praha 2