MATEŘSKÁ ŠKOLA „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27

Zápis 

 

Kritéria pro přijetí 2017

Postup při přijímání dětí

Co by děti měly zvládnout..
Evidenční list  Informace o povinném předškolním vzdělávání pro rodiče  
Žádost o přijetí Zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  
Oznámení o individuálním vzdělávání    

 

 

 

 

 

Týden otevřených dveří pro rodiče, kteří chtějí umístit dítě do jedné z našich poboček se bude konat v týdnu od 9.4. do 13.4.2018,  v době od 9 do 10 hodin a od 15 do 16,30 hodin. Při návštěvě školy si můžete vyzvednout i formuláře potřebné k zápisu.

 

 K Žádosti  o přijetí k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:

 1) Doklad, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (evidenční list). Tento doklad nemusí předkládat dítě, které před začátkem školního roku dovrší pěti let.

2) Písemné vyjádření školského poradenského zařízení , popř. odborného lékaře v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření.

3) Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, nebo jiný doklad prokazující totožnost.

4) Občané EU a občané třetích zemí, kteří mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, předloží doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR. Zákonný zástupce, který není státním občanem ČR, nerozumí a nemluví česky, je povinen dostavit se k Zápisu s tlumočníkem!

  • Pokud se zákonný zástupce nemůže osobně zúčastnit Zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání a pověří jinou osobu k zapsání dítěte, musí se tato prokázat úředně ověřeným pověřením od zákonného zástupce dítěte.
  • Prosíme rodiče, aby se nedožadovali zápisu mimo uvedené termíny!
  • Bližší informace na telefonním čísle 222520429.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pobočky :

Římská 27 , Praha 2

Tel.: 222 520 429
email: rimska@ctyrlistek.biz
Provozní doba: 7:00-17:30 h
Školní jídelna: 222 520 429

Londýnská 19, Praha 2

Tel,: 224 254 178
email: londynska@ctyrlistek.biz
Provozní doba: 6:30-17:00 h
Školní jídelna: 222 518 329

Zřizovatel :

Městská část Praha 2
nám. Míru 20
PSČ:120 00 Praha 2