MATEŘSKÁ ŠKOLA „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27

Zápis 

 

Kritéria pro přijetí 2018

Postup při přijímání dětí

Co by děti měly zvládnout..
Evidenční list  Informace o povinném předškolním vzdělávání pro rodiče  
Žádost o přijetí 2018 Zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  
Oznámení o individuálním vzdělávání    

 

 

 

K zápisu dítěte do našich poboček si můžete rezervovat konkrétní čas ZDE:

http://londynska.cz/zapisms.php

 

Zápis dětí do mateřské školy pro školy pro školní rok 2018/2019 se bude konat ve dnech: 9. a 10. května od 13,30 do 17 hodin

Předpokládaný počet volných míst k 1.9.2018:

MŠ Římská:

cca 17

MŠ Londýnská:

cca 20

Pokyny k zápisu:

Před zápisem dítěte do naší MŠ prosíme rodiče, aby se seznámili se zaměřením školy, školním řádem a kriterii pro přijetí.

 

Zápis pro školní rok 2018/2019 bude probíhat 9. a 10. května v době od 13,30 do 17,00 v kanceláři školy, Římská 27, Praha 2, vchod do suterénu z Italské ulice.

Dny otevřených dveří budou ve dnech 9.4. do 13.4.2018 dopoledne od 9,00 do 10,00 hodin, odpoledne od 15,00 do 16,00 hodin.

Platí pro obě pobočky.

 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Žádosti o přijetí a evidenční listy si můžete stáhnout z webových stránek školy nebo si je vyzvednout přímo v MŠ od 9. 4. do 13. 4. 2018 v době od 9,00 do 10,00 nebo od 15,00 do 16,00. Mimo uvedené dny  v kanceláři ředitelky školy (Římská 27, Praha 2, vchod z Italské ulice - pro obě pobočky) v době od 13,30 do 16,30.

 

Vyplněné přihlášky a evidenční listy pro obě pobočky přinesete 9.5. 2018 nebo 10.5.2018, v době od 13,30 do 17,00 hod., do kanceláře školy v Římské 1255/27, Praha 2 (vchod z Italské ulice). Při odevzdávání žádosti o přijetí předložte za účelem ověření údajů rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte.

 

 

 

 

  K Žádosti  o přijetí k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit:

 1) Doklad, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (evidenční list). Tento doklad nemusí předkládat dítě, které před začátkem školního roku dovrší pěti let.

2) Písemné vyjádření školského poradenského zařízení , popř. odborného lékaře v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, údaje potřebné pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření.

3) Rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, nebo jiný doklad prokazující totožnost.

4) Občané EU a občané třetích zemí, kteří mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, předloží doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR. Zákonný zástupce, který není státním občanem ČR, nerozumí a nemluví česky, je povinen dostavit se k Zápisu s tlumočníkem!

  • Pokud se zákonný zástupce nemůže osobně zúčastnit Zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání a pověří jinou osobu k zapsání dítěte, musí se tato prokázat úředně ověřeným pověřením od zákonného zástupce dítěte.
  • Prosíme rodiče, aby se nedožadovali zápisu mimo uvedené termíny!
  • Bližší informace na telefonním čísle 222520429.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pobočky :

Římská 27 , Praha 2

Tel.: 222 520 429
email: rimska@ctyrlistek.biz
Provozní doba: 7:00-17:30 h
Školní jídelna: 222 520 429

Londýnská 19, Praha 2

Tel,: 224 254 178
email: londynska@ctyrlistek.biz
Provozní doba: 6:30-17:00 h
Školní jídelna: 222 518 329

Zřizovatel :

Městská část Praha 2
nám. Míru 20
PSČ:120 00 Praha 2