MATEŘSKÁ ŠKOLA „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27

Klub rodičů při Mateřské škole "Čtyřlístek" v Praze 2, z.s.

Základní informace Stanovy 2016.docx
   
Formy spolupráce rodiny a školy Kontakty na členy výboru Klubu rodičů
   
Plán spolupráce Zápisy z jednání výboru Klubu rodičů
   

Základní informace

Rodiče se stávají členy spolku Klub rodičů při mateřské škole Čtyřlístek v Praze 2, zaplacením příspěvku za své děti, docházející do mateřské školy. Výbor spolku je složen ze zástupců jednotlivých tříd, z obou poboček, kteří byli zvoleni na první schůzce rodičů. Výbor se schází s vedením školy, řeší podněty od ostatních rodičů.

Název: Klub rodičů při Mateřské škole „Čtyřlístek“ v Praze 2,z.s.
IČO: 04813006
Číslo účtu:

MŠ Římská 2400978760/2010

MŠ Londýnská 2900978759/2010

Stanovy Klubu rodičů při Mateřské škole "Čtyřlístek" v Praze 2, z.s.

Stanovy spolku

Klub rodičů při Mateřské škole „Čtyřlístek“ v Praze 2, z.s

Čl. I

Název a sídlo

Spolek Klub rodičů při Mateřské škole „Čtyřlístek“ v Praze 2, z.s. (dále jen „spolek“)  je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Má své sídlo v Praze 2, na adrese Římská 1255/27, PSČ 12000.

 Čl. 2

Charakter spolku

 1. Spolek je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, práci škol a jiných výchovných zařízení, založeným jako dobrovolné sdružení občanů podle zákona.
 2. Spolek je nepolitickou zájmovou organizací zastupující zájmy dětí. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich uplatnění v životě a společnosti.
 3. Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školami a výchovnými zařízeními, s orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.

Čl.3

Účel spolku

Účelem spolku je zajištění spolupráce rodičů a zákonných zástupců dětí s Mateřskou školou, zapojení rodičů a zákonných zástupců žáků do školních i mimoškolních aktivit a zajištění materiální i finanční podpory těchto aktivit.

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. seznamování vedení mateřské školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a zákonných zástupců dětí a podílení se na jejich vyřizování,
 2. podpory vzájemné komunikace mezi rodiči, zákonnými zástupci dětí, učiteli, ředitelstvím školy, zřizovatelem školy a příp. i dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání a materiálního zázemí mateřské školy,
 3. spolupráce s mateřskou školou při pořádání kulturních, sportovních i jiných akcí,
 4. zapojení rodičů a zákonných zástupců dětí do organizace školních i mimoškolních aktivit,
 5. přispívání dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky k zajištění činnosti mateřské školy a zlepšování jejího prostředí, jakož i jejího bezprostředního okolí,  

Čl.4

Členství spolku

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku mohou být rodiče a zákonní zástupci dětí mateřské školy, jakož i další fyzické osoby starší 18 let, které chtějí podpořit naplňování účelu a cílů spolku a souhlasí bez výhrad se stanovami spolku.
 2. Členství ve spolku vzniká zaplacením schváleného členského příspěvku, jehož roční výši a splatnost stanoví členská schůze na začátku školního roku na daný školní rok.
 3. Člen spolku má právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. volit členy jednotlivých orgánů spolku a být volen do těchto orgánů,
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku.
 4. Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy, respektovat usnesení orgánů spolku.
 5. Členství ve spolku zaniká písemnou dohodou o zániku členství, nebo doručením písemného oznámení o vystoupení člena na adresu spolku, nebo doručením oznámení o vyloučení člena členskou schůzí, úmrtím člena, nebo zánikem spolku, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 6. Člen může být vyloučen ze spolku rozhodnutím členské schůze, zejména pokud porušuje členské povinnosti nebo pokud se dopustil jednání, které je v rozporu se stanovami, nebo cíli spolku, nebo prokazatelně poškozuje zájmy spolku.

Čl. 5

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří členská schůze, jako nejvyšší orgán a předseda.

 1. Členská schůze   b) rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku,d) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,f) rozhoduje o zániku spolku,h) každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny,j) o rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. 
 2.  
 3. i) zasedání členské schůze je svoláváno podle potřeby, nejméně však jednou ročně, informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku na nástěnkách v mateřské škole a na webových stránkách, a to nejpozději osm dní před jeho konáním,
 4. g) schůze je usnášení schopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku, pokud se nesejde usnášeníschopná členská schůze, vyčká se 30 minut od řádně ohlášeného začátku zasedání a po uplynutí této lhůty se koná náhradní zasedání členské schůze, která je usnášeníschopná nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů,
 5. e) projednává podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,
 6. c) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
 7.    a) skládá se ze všech jeho členů,
 8. Předsedab) jedná jménem spolku,d) činnosti předsedy se ujímá dnem zvolením členskou schůzí do funkce, f) předseda minimálně dvakrát ročně jedná s poradním sborem rodičů, který je tvořen zástupci z jednotlivých tříd,                                                                                           
 9. g) výkon činnosti předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím, zánikem spolku, vypršením funkčního období.
 10. e) funkční období je stanoveno na 3 roky,
 11. c) zajišťuje vedení administrativy a dokumentace spolku, včetně archivace písemností,
 12.    a) je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech,

Čl. 6

Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, výdaje musí být řádně podložené účetními doklady.
 2. S výsledky hospodaření jsou členové spolku seznámeni na členské schůzi jednou za rok.
 3.  

Čl. 7

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká rozhodnutím členské schůze nebo pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
 2. Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.
 3. Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení na členské schůzi.

V Praze dne 15.2.2016

 


Formy spolupráce rodiny a školy

V mateřské škole pracuje Výbor Klubu rodičů, který je složen ze zástupců rodičů z obou poboček a pravidelně se výboru zúčastňuje i vedoucí pobočky v Londýnské ul. Výbor tvoří rodiče, které osloví pedagogové nebo kteří sami projeví zájem o spolupráci.

Výbor se zpravidla schází 2 -3 do roka, dále dle potřeby rodičů, nebo pokud schůzku iniciuje vedení školy. Práce ve výboru není formální. Již několikrát se podařilo prostřednictvím výboru vyřešit neoprávněné stížnosti některých rodičů, vylepšit organizaci provozu školy, uspořádat akce pro děti na základě podnětu rodičů a vedení školy má zpětnou vazbu ve vztahu k provozu školy, spolupráci s rodiči, vztahům mezi dětmi a učiteli.

2 x do roka škola organizuje rodičovskou schůzku pro všechny rodiče. 1. schůzka bývá v polovině září nového školního roku na každé pobočce zvlášť (vždy je přítomna ředitelka školy). 2. schůzka se koná v únoru, rovněž na každé pobočce. Součástí schůzky je předávání informací o dětech. Na této schůzce jsou rodiče informováni o podmínkách zápisu dětí do základní školy.

V průběhu roku organizujeme ještě schůzku s rodiči dětí, které se zúčastní lyžařského výcviku v Janských Lázních a koncem května schůzku pro rodiče dětí, které nastoupí v novém školním roce do naší mateřské školy.

Ředitelka poskytuje pravidelně konzultace. Učitelky nabízejí rodičům každé 2x do roka konzultační hodiny. Rodiče mohou kdykoliv nahlédnout do hodnocení dítěte.

Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v mateřské škole prostřednictvím nástěnek a webových stránek. Na webových stránkách mají již na začátku školního roku rodiče přehled již naplánovaných akcí.

Rodiče mají možnost si stáhnout foto z akcí na www.msrimska.rajce.net a v šatnách jsou prohlížečky, kde si rodiče mohou prohlédnout aktuální fotografie z akcí.

Po rodiče pořádáme i společná setkání s pedagogy. Obě školy pořádají podzimní a jarní grilování na školní zahradě s programem pro děti a rodiče. MŠ Římská pořádá každoročně vánoční posezení po skončení besídky, hry rodičů a dětí v MŠ a někdy i grilování na školní zahradě.

MŠ Římská organizuje pro rodiče vánoční besídku a besídku ke konci školního roku v divadle U hasičů.

Rodiče mají možnost kdykoliv pobýt s dítětem v MŠ, pokud rodič projeví zájem. V době před zápisem pořádáme dny otevřených dveří pro rodiče, kteří mají zájem o umístění dětí v našich mateřských školách.

Kontakty na členy výboru Klubu rodičů

ČLENKY VÝBORU KLUBU RODIČŮ PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE „ČTYŘLÍSTEK“, PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27

Předsedkyně:  Jednatelka:      
Veronika HNÁTKOVÁ Eva PEŠKOVÁ    
Mob: 731 853 894    Mob:777173199    
E-mail:Libalovav@seznam.cz

E-mail:eva.peskova2007@seznam.cz

 

   
       
Pokladní MŠ Římská: Pokladní MŠ Londýnská:    
  Gabriela TABERO    
  Mob: 777 081 979     
  E-mail:rabovag@seznam.cz     
       
Důvěrnice pobočky Římská 27, Praha 2:      
       
1. oddělení:  2.  oddělení 3. oddělení   
Irena DOVINOVÁ Barbora CHODOUNSKÁ Veronika HNÁTKOVÁ  
Mob: 605472747 Mob:777793422 Mob:731853894  

 E-mail: irena.dovinova@gmail.com

 

E- mail:barbora.chodounska@gmail.com

 

E- mail: libalovav@seznam.cz  
       
  Pavla PTÁČKOVÁ Tereza KAMAL  
  Mob:724585131

Mob: 723968570

 
  E-mail: pavlaptackova@gmail.com

E-mail: kamaltereza@gmail.com

 
                                                            
       
       
Důvěrnice pobočky Londýnská 19, Praha 2:      
       
1. oddělení 2. oddělení 3. oddělení  
 Eva PEŠKOVÁ Jitka JIRÁKOVÁ Adéla PROKOPCOVÁ  
Mob: 777173199  Mob: 731408329

Mob:777012928

 

E - mail:eva.peskova2007@seznam.cz

 E - mail:jitajirakova@gmail.com

 

E-mail:aduska22@seznam.cz

 
 

 

   
Andrea PROCHÁZKOVÁ  Iva VLACHOVÁ Gabriela TABERO  
 Mob: 724508869 Mob:602682468 Mob:777081979  

 E - mail:andrea@kachnickanaruzovo.cz

 

E-mail: iva@gmail.com

 

E-mail: rabovag@seznam.cz

 
       
       

KONZULTAČNÍ HODINY ŘEDITELKY ŠKOLY:

 
PONDĚLÍ 13,00 – 15,00 (nutno předem dohodnout)    
Zpět  

Plán spolupráce

PLÁN SPOLUPRÁCE S RODIČI šk. rok 2017/18

 

ZÁŘÍ

 • přítomnost rodičů při adaptaci dětí
 • informace nových rodičů o individuálních potřebách dětí – dotazníky, konzultace
 • zrealizování plateb inkasním způsobem
 • 11.9.17 plenární schůzka Klubu rodičů – Londýnská 19
 • 13.9.17 plenární schůzka Klubu rodičů – Římská 27
 • nabídka mimoškolních aktivit pro šk. rok 2017/18, průzkum zájmu
 • 21.9. 2017 grilování na školní zahradě - Římská
 •  

ŘÍJEN

  • 31.10.2017 Podzimní setkání s rodiči a dětmi na školní zahradě (MŠ Londýnská)
  • zahájení činnosti kroužků
 • příprava a organizace, ŠVP Vřesník - Římská 13.10. – 20.10. 2017
 • příprava a organizace, ŠVP Vřesník - Římská 6.10. – 13.10. 2017

 

 • 11.10.2017 přednáška pro rodiče PhDr. S. Hoskovcová 
 • LISTOPAD
 • 8.11.2017 schůzka výboru Klubu rodičů – sestavení výboru, aktualizace kontaktů

 

 • 2.11.17 přednáška pro rodiče PhDr. L.Lažová
 • příprava Mikulášské nadílky, nákup vánočních dárků pro děti
 • příprava vánoční besídky
 • konzultace
 • 23.11.2018 Přednáška pro rodiče MUDr. Martin Gregora
 •  

PROSINEC

 • 4.12.17 Mikulášská nadílka – Římská, den čertíků, Mikulášů a andělů, zajištění dárků pro děti ve spolupráci s kuchyní a rodiči
 • 6.12.2017 Mikuláško- andělsko- čertí rej v MŠ Londýnská
 •  14.12.2017 Vánoční setkání s rodiči MŠ Londýnská
 • 13.12. a 14.12. 17 MŠ Římská - Vánoční besídka, zajištění vánoční nadílky, odpoledního posezení rodičů a pedagogů včetně občerstvení, ochutnávka pomazánek ze školní jídelny.

LEDEN

 • průzkum zájmu o lyžařský výcvik MŠ Římská
 • 11.1.2018 schůzka k LV
 • 18.1.2018 přednáška pro rodiče Dr. Lažová
 •  

ÚNOR

  • organizace odjezdu na hory (27.1.2018 – 3.2.2018)
 • příprava a organizace mimoškolních aktivit pro 2. pololetí
 • 15.2.2018 přednáčka pro rodiče pan Drnek
 • 28.2. 2018 schůzka výboru Klubu rodičů

BŘEZEN

 • 1.3.2018 přednáška pro rodičePhDr. S. Hoskovcová
 • aktualizace webových stránek k zápisu do MŠ
 • 12.3. 2018 plenární schůzka Klubu rodičů MŠ Londýnská
 • 14.3. 2018 plenární schůzka Klubu rodičů MŠ Římská

 

 • 18.3.2018 přednáška pro rodiče PhDr. Ludmila Pekařová
 • 23.3. – 30.3.2018 ŠVP Vřesník MŠ Londýnská

 DUBEN

 • noc v MŠ – MŠ Římská (bude upřesněno)
 • 9.4. – 13.4. 2018 týden otevřených dveří pro rodiče, kteří mají zájem umístit děti     v některé ze součástí MŠ
 • Průzkum zájmu o ŠVP na Dianě, Harrachov, MŠ Římská
 • 23.4. a 25.4. 2018Přednáška pro rodiče První pomoc zážitkem
 •  

KVĚTEN

 • zápis dětí do MŠ
 • organizace celodenního výletu
 • Příprava besídky Rozloučení se školkou – Římská – divadlo U Hasičů 31.5.2018
 • příprava oslavy Dne dětí + zajištění dárků pro děti
 • 24.5.2018 schůzka výboru Klubu rodičů
 • ŠVP Diana 11.5. – 18.5.2018ČERVEN
 •  
 • 7.6.2018 schůzka s rodiči nových dětí
 • oslava Dne dětí (obě školy), karneval na zahradě (MŠ Londýnská)
 • 3. třída rozloučení se školkou společně s rodiči – MŠ Londýnská – grilování na školní zahradě
 • neformální posezení s rodiči na závěr školního roku – grilování (MŠ Římská) s ochutnávkou pomazánek ze školní jídelny

 Náplň plenárních schůzí klubu rodičů a informačních schůzek

ZÁŘÍ

 1. aktualizace a sestavení výboru Klubu rodičů, rozdělení funkcí, aktualizace kontaktů
 2. seznámení s řádem školy (aktualizace) + platby školného, stravné
 3. organizace školního roku
 4. plánované uzavření školy
 5. potřeby dětí (materiální + psychické)
 6. informace o organizaci mimoškolních a nadstandardních aktivitách
 7. pojištění dětí
 8. aktuální záležitosti
 9. ŠVP – termíny
 10.  

BŘEZEN

 1. informace k zápisu dětí do ZŠ
 2. informace k OŠD
 3. informace k testům školní zralosti
 4. zpráva výboru Klubu rodičů
 5. plán akcí
 6. informace o dětech
 7. povinný poslední ročník předškolního vzdělávání
 8.  

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí:

 1. předání rozhodnutí o přijetí a dotazníků
 2. seznámení s provozním řádem MŠ
 3. školním řádem
 4. aktivity školy
 5. co by měly děti znát před nástupem do MŠ
 6. jak přistupovat k dětem v adaptačním období
 7. informace k povinnému předškolnímu vzdělávání

 


 pět

Zápisy z jednání výboru Klubu rodičů 

Zápis z 28.2.2018

Zápis z 9.11.2017

 

Zápis ze schůze Výboru Klubu rodičů 16.2.2017

Přítomny:

MŠ Římská: p. Moravcová, Jungová, Sonnková, Hnátková, Chodounská, Ptáčková

MŠ Londýnská: p. Řičicová, Kadlecová, Tabero, Pešková,

1) Na účet MŠ Římská byly vložen zůstatek za první pololetí šk. roku 2016/17 ve výši 8000,-Kč.

2) Rodiče byli požádáni o hodnocení metodik pro rodiče v rámci projektu Good Start To School Jak připravit dítě na vstup do ZŠ – prosíme rodiče metodiky pročíst + vyplnit dotazník – zobecní se a udělá se souhrn hodnocení od rodičů z obou poboček. Termín odevzdání do 10.3.2017.

3) Škola zažádala o dotaci a získala 0,5mil. Peníze se použijí převážně na vzdělávání učitelek, ale součástí je i setkávání s rodiči – bude realizováno v 6 setkání po dvou hodinách od září školního roku 2017/2018 – každé 2 měsíce, minim. Počet přítomných rodičů je 8. Volba témat a lektorů bude na základě volby rodičů.

4) Problematika plateb za školu v přírodě (obsah finální částky), podmínky odjezdu na školu v přírodě, naplněnost.

5) Kroužky – Londýnská – tanečky - zahájení od března

6) škola opakovaně získala certifikát Rodiče vítáni – diskuse k problémům s vyplňováním dotazníků - pro příště informovat rodiče jak vyplnit dotazníky – v případě nejasností se ptát

7) V průběhu jara navštíví děti z obou poboček ZOO – skupinová vstupenka platná do konce března – Římská jede 27.2.

8) Výzva rodičům, aby dodali podněty, co by ještě měly obsahovat webové stránky – podívat se, co chybí, návrhy

9) Zápisy do MŠ pro šk. rok 2017/2018 10.-11.5.2017

10) Členové Výboru KR do pondělí 20.2.2017 připomínkovat Koncepci rozvoje školy.

11) Vyjádření rodičů k aktualizované verzi ŠVP PV.

12) Diskuse:

 • požadavek na znovu zařazení ovocných a zeleninových dnů – MŠ Římská
 • problematika nemocných dětí ve školce – jak řešit – doporučeno, aby rodiče řešili sami, ale toto nefunguje – učitelky apelovat na rodiče

13) Příští setkání 18.5.2017

 Zapsala Veronika Kadlecová

Zápis ze schůzky výboru Klubu rodičů ze dne 9.11.2016

Přítomny:

Škola: D.Moravcová, L. Řičicová

Zástupci rodičů MŠ Londýnská: p. Jiráková, p. Kadlecová, p. Prokopcová, p. Tabero, p. Pešková

Zástupci MŠ Římská: p. Hnátková, p. Chodounská, p. Sonnková, p. Ptáčková

1) Sestavení výboru Klubu rodičů – odsouhlaseno všemi účastníky, jmenovaní souhlasí se zveřejněním kontaktů na nástěnkách školy a na webových stránkách

2) Návrh na realizaci přednášky Doc.Šulová – Jak připravit děti do školy – leden 2017

3) Plán spolupráce s rodiči pro školní rok 2016/2017– ředitelka zašle k připomínkování členům Výboru

4) Informace - zápisy do ZŠ přesunuty na duben 2017 a s tím je spojeno přesunutí testů školní zralosti předškolních dětí na únor 2017

5) MŠ žádají o přidělení dotací prostřednictvím zjednodušených šablon.

MŠ Čtyřlístek má nárok na 494.800,- Kč.              

Škola finance využije:

 1. a) v oblasti vzdělávání učitelů
 2. b) odborně zaměřená setkávání rodičů a MŠ – 2 dotace = celkem 24 hodin, podmínkou získání dotace je přítomnost alespoň 8 rodičů.

Ředitelka zjistí, zda lektoři musí mít akreditaci – pokud bude žádost školy schválena, může začít čerpat od 1.1.2017 do 31.12. 2018.

Nedočerpané prostředky bude možné použít na nákup učebních pomůcek.

6) Informace k podmínkám organizace škol v přírodě

- minimálně 20 dětí

- na každou ŠVP se musí přijmout na dohodu o provedení práce 2 externí učitelky a náklady na jejich zaplacení budou od 1.1 2017 zahrnuty do ceny ŠVP. Proto bude cena mírně navýšena

- v ŠVP Vřesník nemá nikdo  kurz zdravotníka zotavovacích akcí a proto jedna z učitelek absolvuje kurz, bez zdravotníka nemůžou děti na ŠVP odjet

7)Nabídka na workshop s labilními pomůckami, který je zaměřený proti obezitě a špatným návykům držení těla. Cena je 2000 Kč/hod. Toto by bylo dotováno z peněz rodičů.

8)Návrh pí Zárybnické na charitativní bazárek věcí, které přinesou rodiče obou poboček. Možnost využití tělocvičny na Náměstí Míru a distribuce plakátků pro veřejnost. Paní Zárybnickou pozve ředitelka na příští jednání Výboru.

8) čipy – vyvěsit na nástěnky poslední možnost objednání do 18.11.2016

9) vánoční provoz školek – MŠ uzavřeny od 23.12.2016 - 1.1.2017, školy budou otevřeny 2.1.2017

10) Nově pro školní rok 2017/2018 předškolní děti musí být v MŠ minimálně 4 hodiny(povinné předškolní vzdělávání).

S tím je spojena povinnost přijetí předškolních dětí, které jinak nenavštěvuji státní MŠ na tyto 4 hodiny, aby měly splněny povinné 4 hodiny předškolního vzdělávacího programu v MŠ

11) Různé:

- nové paní učitelky v Londýnské – spokojenost, dobrá atmosféra, teamová práce

-k významným dnům se budou dětem vařit tradiční česká jídla a vysvětlovat, proč se tato jídla vaří

Např. svatomartinská husa, smažený kapr, atd.

-projekt Rodiče vítáni – pí Hnátková znovu zkontaktuje, aby se obnovila platnost certifikátu

-projekt Zdravá školní jídelna - k certifikátu ještě dotáhnout několik věcí – tradiční jídla, výtvory dětí v jídelně …

- v pobočce Londýnská – v plánu další oprava druhé poloviny hřiště

- v pobočce Římská – plánovaná výměna pryžového povrchu

-kroužky v Londýnské – problém najít lektora, ředitelka zkontaktuje agenturu www.rytmik-krouzky.cz udělá se průzkum a v případě zájmu potřebných účastníků možnost začít od druhého pololetí

-AJ v Římské – dle zájmu možnost i v Londýnské

-setkání pro rodiče předškoláků se zástupci základních škol, které organizuje městská část - ředitelka zašle termín, až bude znám

-další schůze výboru Klubu rodičů – 16. února 2017

 

Zapsala Veronika Kadlecová

 

Zápis ze schůzky Výboru klubu rodičů, dne 12.11.2015, MŠ Římská 27

Schůzku vede p. ředitelka Moravcová

Přítomni:

MŠ Římská: p.Moravcová, Holmanová, Hnátková, Sonnková, Suchánková

MŠ Londýnská: p. Řičicová, Horáková, Tabero,Matoušková, Jiráková, Prokopcová

Projednávaná témata:

 1. Rozdělení pozic ve Výboru Klubu rodičů (viz příloha) pro nový školní rok 2015/16, aktualizace kontaktů a souhlas s uveřejněním na webových stránkách
 2. Zhodnocení závěrů minulého setkání 29.4.2015: Proběhla odborná přednáška PhDr. Václava Mertina, byla zakoupena celoroční permanentka do ZOO, dopracovávají se stanovy nového uskupení Klubu rodičů = Spolku
 3. Dotazníky – vyhodnocení dotazníků z jara 2015 – paní ředitelka podala Výboru podrobnou zprávu o výsledcích dotazníků a informovala, jak na některé podněty hodlá reagovat.
 4. Diskuze o dvou projektech, do kterých se chce MŠ zapojit:
 1. Zdravá školní jídelna: MŠ již přihlášena do projektu zdravého stravování doprovázeného kontrolami a příp. doporučeními pro personál kuchyně vč. sebevzdělávání. 100% odsouhlaseno celým Výborem.
 2. Rodiče vítáni: Projekt s cílem získat certifikát za dodržování současných standardů a trendů předškolního vzdělávání, prohlubování kontaktů pedagog-rodič, dostatek informací o dění v MŠ, atd. Výbor 100% podpořil tuto iniciativu, shodl se na distribuci jednoduchých dotazníků rodičům na obou pobočkách, termín stanoven do 27/11 tak, aby mohli být výsledky do konce listopadu vyhodnoceny (za MŠ Římská vyhodnotí pí Hnátková, za MŠ Londýnská pí Tabero)
 1. Novinka v aktivitách školky – zapojení dětí do společných aktivit se seniory v rámci projektu Dvojka pro seniory – předvánoční vystoupení, výtvarné práce atd. pro mezigenerační oboustranné obohacení ze společně stráveného času
 2. Předsedkyně Výboru paní Hnátková, představila návrh stanov spolku. Čelnky vznesly několik připomínek, které by měly být ve stanovách zohledněny. Za účelem dokončení finálního znění stanov se sejdou v užší skupině p. Hnátková, p. Tabero a ředitelka. Poté budou zaslány ke konečnému připomínkování ostatním členkám a po schválení budou odeslány na obchodní rejstřík. K dořešení zůstává zřízení bankovního účtu a administrativní kroky při registraci subjektu.
 3. Ředitelka seznámila přítomné s požadavkem některých rodičů na prodloužení provozní doby MŠ Londýnská. Seznámila je s výsledky průzkumu potřeb a vyzvala zástupkyni p. Řičicovou k informaci o tom, jak rodiče skutečně provozní dobu využívají. Na základě přednesených informací doporučily členky Výboru zachovat současnou provozní dobu, tzn.: od 6,30 do 17,00. Ředitelka bude rodiče o závěrech jednání informovat formou dopisu.
 4. Seznámení a diskuse nad Koncepčními záměry školy pro rok 2016 - 2018.
 5. Diskuze – dotazníky, časy a organizace odjezdů a příjezdů na/z ŠvP, logopedické poradenství pro předškoláky, hospitace v hodinách, atd.

 

Zápis ze schůzky Výboru Klubu rodičů, dne 31.3.2015,

Schůzku vedla p. ředitelka Moravcová, zástupkyně z pobočky Londýnská p. Řičicová na ŠvP.

Přítomny: Krásná, Suchánková, Jungová, Hnátková, Holmanová, Lansu, Tabero

Projednávaná témata:

 1. Informace o registraci Klubu rodičů jako Spolku – pí Hnátková. Klub rodičů je oficiálně zapsaný jako Spolek. Stanovy Spolku byly schváleny na setkání rodičů 13.1.2016. Pí Hnátková informovala o procesu schvalování, podklady byly podány 24.2, 11.3. pak proběhl oficiální zápis Spolku do rejstříku. Dalšími kroky jsou – zrušit Pobočný spolek, pořídit razítko Spolku a založit účet Spolku, což je naplánováno na 14.4. , zodpovídá pí Tabero. Ředitelka poděkovala předsedkyni pí Hnátkové.
 2. Pokladníkem za pobočku Římská zvolena pí Jungová.
 3. Ředitelka informovala o stanoviskách České školní inspekce – týkající se podpory sportu a pohybu. ČŠI zakázala organizování kroužků, kdy je organizována hlavní činnost školy pořádané externími lektory. Na obou pobočkách školky jsou kroužky v pořádku. Děti dodržují stanovenou dobu na odpočinek a kroužky probíhají v poledním klidu a v odpoledních hodinách.
 4. Ředitelka informovala o zákazu vybírat poplatky za extra aktivity, které jsou součástí ŠVP. Pokud jsou součástí ŠVPPV, a organizují se v době hlavní činnosti MŠ, pak musí být poskytovány zdarma.
 5. Zástupci spolku se dohodli na sepsání petice nebo vyzývacím dopisu na ČŠI, kde by vyjádřili svou spokojenost a podporu za zachování extra aktivit školy, jako je např. angličtina, lyžařský výcvik, atp., protože ČŠI považuje za diskriminační, že se těchto aktivit nemohou účastnit všechny děti.
 6. Povinný předškolní ročník -     
 • Od 1.9.2017 bude povinný předškolní ročník; bude fungovat systém jako u základních škol, dle spádových oblastí. Přezkušování dětí v individuálním vzdělávání bude probíhat v listopadu, ovšem zatím není dáno, co přesně bude ředitelka přezkušovat.
 • Očkování – pro povinný předškolní ročník bude platit výjimka, kdy do posledního ročníku MŠ budou moct být přijaty i nenaočkované děti.
 • Ředitelka sdělila i osobní názor, kterým je velké rozčarování, zákon bylo několikrát s profesními organizacemi diskutován, ředitelky byly v mnoha bodech proti, ovšem v zákoně je uvedeno pouze „prodiskutováno s profesními organizacemi“.
 1. Pozdní vyzvedávání dětí z MŠ - pokud dítě zůstane ve školce po otevírací době. Učitelka musí obvolat všechny uvedené kontakty (rodiče, zástupce); poté musí kontaktovat policii, která vyzve OSPOD k řešení situace. Učitelka nesmí s dítětem opustit MŠ. Rodičům budou účtovány náklady za přespočetné hodiny učitelek, které zůstanou v MŠ po provozní době školy.
 2. Projekt „Zdravá školní jídelna“ – MŠ navštívil zástupce zdravotnického ústavu, proběhla kontrola kuchyně. Vyzvala kuchařky k přípravě ochutnávek stravy pro rodiče. Certifikát Zdravá školní jídelna bude vydán po 10 měsících od přihlášení do projektu.
 3. Projekt „Rodiče vítáni“ – úspěšný, o certifikát se musí žádat opakovaně, každý rok.
 4. Školy v přírodě – povinné diety. Učitelkám/dozoru musí být vypláceno 25% z nejnižší sazby pro denní náhrady.
 5. Zápis do MŠ Čtyřlístek – letos proběhne 6. a 7.dubna 2016, míst je poměrně dost:Pobočka Londýnská – 31 předškolních dětí, 4 odklady, tedy 27 míst
 6. Kapacita školy musí být naplněna k 30.9. Podle počtu zapsaných dětí k tomuto datu jsou škole z MŠMT přiděleny finanční prostředky pro kalendářní rok (normativ na dítě pro rok 2016 je 43000,-Kč na dítě a rok.
 7. Pobočka Římská – 31 předškolních dětí, 5 odkladů, tedy 26 míst
 8. Integrace a inkluze – diskuze o situaci v MŠ a připravenosti institucí aplikovat novou Vyhlášku.
 9. Prázdninový provoz MŠ Čtyřlístek bude letos 25.7. – 5.8.2016.
 10. Přednáška – „Jak vychovávat děti k psychické odolnosti“, přednášející: PhDr. Simona Hoskovcová, psycholožka; termín: 13.4. 2016, od 17,00 do19,00 hodin, místo: MŠ „Čtyřlístek“, Římská. Pozváni byli i rodiče z jiných MŠ.
 11. Knihovna – MŠ by ráda nabídla k využití řadu zajímavých publikací, povede pí.uč. J. Vršťalová, která bude knihy rodičům půjčovat.
 12. Vši – před odjezdem na školy v přírodě budou rodiče povinni dodat prohlášení, že jejich děti nemají vši.
 13. Omezení nebezpečné dopravy u škol – členové spolku diskutovali o bezpečnějších přechodech a možnostech omezení dopravy u nebezpečných míst v okolí poboček škol – např. přechod křižovatka Římská x Italská. Navrhnuty byly možnosti – retardér, blikající přechody, značka, omezení parkovacích míst před přechodem pro lepší výhled.
 14. Videotelefon, čipy – Ředitelka informovala o ukončeném výběrovém řízení na poskytovatele čipů pro vstup do šaten. Náklad bude cca 100tis. Část ceny se nabídl uhradit jeden z rodičů. Pro vstup do školy/budovy pak budou pořízeny videotelefony.
 15. Opravy – jsou plánovány opravy šatnových bloků, podlahy (marmoleum), jídelna, osvětlení; tyto investice se týkají pobočky Londýnská. Opravu výhledově potřebuje i hřiště v Londýnské – vybudování externí toalety, oprava schodů. V pobočce Římská se plánují investice do oprav hřiště – výměny hracího podkladu a nový zahradní domeček.
 16. Další setkání – termín příští schůzky bude upřesněn.

 

Zapsala Jana Holmanová

 

 

 Zápis ze schůzky výboru Klubu rodičů dne 29. 4. 2015

Schůzky se zúčastnili zástupci jednotlivých tříd MŠ Londýnská, učitelský sbor MŠ Londýnská a paní ředitelka PhDr.Moravcová, Ph.D.

Body projednávané na základě podnětu a návrhy řešení:

 1. Denní program, sportovní vyžití dětí a nabídka kroužků – vzhledem k omezeným prostorovým možnostem pobočky MŠ Londýnská je rozšíření kroužků v současné chvíli prakticky nemožné, v případě zájmu rodičů by bylo možné nabídku rozšířit o kroužky po 16h zajištěné externí firmou. Výbor se zabýval rozšířením mimo školkových aktivit pro 1. třídu ve druhém pololetí školního roku.

 2. Informovanost rodičů ohledně aktivit, programu a akcí školky – momentálně, po spuštění nových webových stránek, je možné přihlásit se k odběru emailů o aktuálních aktivitách třídy a školky. Dále funguje i nadále systém informování rodičů pomocí nástěnek třídy přímo ve školce a uzavřená facebooková skupina, kde si rodiče sdílejí informace. 

 3. Přístup učitelského sboru – s přístupem učitelského sboru jak k dětem, tak k rodičům nebyl zjištěn žádný problém, učitelky jsou rodičům stále k dispozici, podrobnější konzultace jsou po možné po předchozí domluvě. Prosíme tímto rodiče, aby případné výtky či dotazy konzultovali neprodleně s příslušnou paní učitelkou, případně se zástupci rodičů jednotlivých tříd. V letošním roce budou mít rodiče možnost vyjádřit svou spokojenost a doporučení ke zlepšení v evaluačním dotazníku.

 Zapsala:  Veronika Dubská

 Zápis ze schůzky Výboru KR dne 19.2.2015

Přítomní: p.řed. Moravcová, p. Libuše Řičicová, p. Lodinová, p. Holmanová, p.Suchánková. p.Daďová, p. Líbalová, p. Sonnková, p.Tabero, p. Jiráková, p. Matoušková

1)      Webové stránky – nové webové stránky jsou připraveny ke spuštění, finalizace drobných úprav bude provedena p. ředitelkou, info na nástěnce pro rodiče

2)      Výběr bankovního ústavu – p. Tabero, zjištěny podmínky založení a vedení bankovního účtu Spolku. Porovnání Air banka x Fio banka: lepší podmínky včetně dostupné pobočky v Ječné ul. má Fio banka. P. Tabero zjistí v bance kdo za Spolek a s jakými dokumenty může zřídit účet. P. ředitelka zjistí od právníka možnosti vyřazení z Unie rodičů a jednatele za pobočný spolek

3)      Přednáška odborníka – Výbor předvybere z nabídky přednášek odborníků pro předškolní vzdělávání, na nástěnce pak všichni rodiče vyjádří své preference. Na základě preferencí rodičů osloví ředitelka přednášejícího. Termín přednášky bude zveřejněn na webu a nástěnce v MŠ

4)      Akce školky – shrnutí plánovaných akcí pro 2. pololetí:

a)      Římská = povedl se výlet do ZOO (úvaha o koupi premanentky na 6 vstupů pro dětské skupiny), fotografování  opět s p. Pešlem (lepší zkušenosti), ŠvP Vřesník (zálohy nutné vybírat 2 měs. předem), přespání v MŠ pro předškolní děti, 4/6 Akademie U Hasičů, ŠvP Diana, grilování

b)      Londýnská = výlet starou tramvají, 2 celodenní výlety (Koněprusy, Blaník: p, ředitelka zjistí, zda je možné jet na výlet bez oběda (oběd zajistí rodiče v podobě větší svačiny), karneval, prohlídky po Praze s průvodcem, ŠvP Vřesník

5)      Dotazník pro rodiče – 1 x za 3 roky = 2015: p. ředitelka rozešle stávající verzi členům Výboru pro případné úpravy a komentáře

6)      Testování motorických dovedností dětí – prezentace grantu p. Jakubem Kokštejnem z FTVS. Materiály předány do MŠ, nutný souhlas rodičů – bude podepisován před akcí. Akce má plnou podporu všech členů Výboru. Předjednán termín 2-4.3.2015

7)      Stanovy – budou projednány na další schůzce Výboru během jara 2015

 Vyhotovila: Lenka Suchánková

 

Zápis ze schůzky Výboru klubu rodičů, dne 2.10.2014, MŠ Římská 27

Schůzku vede p. ředitelka Moravcová

Přítomni: MŠ Londýnská, p.uč. Řičicová,p. Tabero, Horáková, Lansu, Jiráková, Tomanová

                  MŠ Římská: p. Líbalová, Dvořáková, Sonková, Suchánková, Holmanová

Projednávaná témata:

 1. Zvolení předsedkyně Výboru: jednohlasně p. Líbalová, aktualizace důvěrníků a jejich kontaktů

 2. Shrnutí Výboru ze dne 22.5.2014: akademie U Hasičů – úspěch květen 2014, oplocení – pobočka Londýnská – realizace 2015, 1,5 mil Kč, Magic Box (interaktivní tabule – promítání na zem kvůli nedostatku místa) - prezentace 9.10.2014, aktualizace webu – na programu podzim 2014

 3. Změna v Občanském zákoníku – občanské sdružení změněno na „spolek“– žádost p. ředitelky o aktualizaci stanov – převzala p. Líbalová

 4.  Účet sdružení – zrušen u České Spořitelny. Nutno zjistit, kde jsou dobré podmínky pro vedení účtu spolku (návrhy Fio či Airbank). Zřízení hlavního účtu a podúčtu pro pobočky Římská a Londýnská – p. Tabery.

 5. Dotazník k hodnocení MŠ – evaluace 1 x 3 roky vychází na jaro 2015 – žádost p. ředitelky, aby členové Výboru připomínkovali stávající dotazník do 31.10.2014

 6. Kroužky v Římské - převis poptávky nad nabídkou. Po diskuzi Výboru souhlas s variantou  omezit výběr na 2 kroužky / 1 dítě. Pokud stále více dětí než kapacitní možnosti, pak přistoupit k principu seniority, tj. přednost mají děti z nejstaršího oddělení.

 7. Externí kroužek Wattsenglish – p. ředitelka kontaktuje jazykovou školu kvůli možnosti vstoupení do další ho kroužku ještě během října na základě požadavku jednoho z rodičů MŠ Londýnská. Na MŠ Londýnská bude proveden průzkum zájmu o další kroužek angličtiny (předběžná cena 3600 Kč).

 8. ŠvP – zrušení podzimního Vřesníku na Londýnské – diskuze o důvodech. Římská vyjede s cca 15 dětmi. Další termíny na ŠvP zima-jaro 2015 jsou zatím zájemci naplněny.

 9. Veřejnosti přístupná konference o předškolním vzdělávání pořádaná OMEP (18.11.2014) – p. ředitelka sdělila bližší informace, ještě zjistí možnost účasti pouze na samostatných přednáškách.

 10.  Externí přednáška pro naší MŠ. Členové Výboru souhlasí s pokračováním přednášek po úspěchu v minulém školním roce. Vítězné téma dle e-mailového hlasování členů Výboru bude vyvěšeno na nástěnce s datem přednášky. Prosíme zaslat další náměty.

 11. Webové stránky MŠ – celková rekonstrukce obsahu a designu stránek, projekt koordinuje p. ředitelka s p. Horákovou. S požadavky (mobilní verze, omezení přístupu ke galerii fotografií, užitečné informace pro rodiče, automatické zasílání novinek atd.) budou osloveny cca 4 firmy kvůli cenové nabídce. Předpokládané spuštění leden2015.

 12. Diskuze – podoba webu, řešení zvláštních příplatků formou dohody o provedení práce atd.

        13) Zdůvodnění personálních změn na MŠ Londýnská.

Vyhotovila: Lenka Suchánková

 

Zpět 

 

     

 

Pobočky :

Římská 27 , Praha 2

Tel.: 222 520 429
email: rimska@ctyrlistek.biz
Provozní doba: 7:00-17:30 h
Školní jídelna: 222 520 429

Londýnská 19, Praha 2

Tel,: 224 254 178
email: londynska@ctyrlistek.biz
Provozní doba: 6:30-17:00 h
Školní jídelna: 222 518 329

Zřizovatel :

Městská část Praha 2
nám. Míru 20
PSČ:120 00 Praha 2