MATEŘSKÁ ŠKOLA „ČTYŘLÍSTEK“
PRAHA 2, ŘÍMSKÁ 27


Úvod

Mateřská škola „Čtyřlístek“ Praha 2, Římská 27 je mateřská škola, která je tvořena dvěma součástmi: Mateřskou školou v Římské ul. č. 27 a Mateřskou školou v Londýnské ul.č. 19. Sídlo mateřské školy je v Římské ulici, škola v Londýnské ulici je pobočkou.

Zaměření školy:

Mateřská škola má vytvořený vlastní program založený na osobnostně orientovaném modelu předškolní výchovy s názvem "Putování časem" (viz Školní vzdělávací program).

Jedná se o mateřskou školu rodinného typu, zaměřenou na úzkou spolupráci s rodinou, pohybové aktivity, estetickou výchovu (výtvarná, hudební, keramika), vedení dětí ke zdravému životnímu stylu. Škola využívá pro práci s dětmi počítače a interaktivní tabuli (MŠ Římská). V MŠ Římská je k dispozici keramická dílna, která slouží pro potřeby obou škol. Obě pobočky mají k dispozici tělocvičnu v přízemí obytného domu na nám. Míru 5, Praha 2, která je od března roku 2011 součástí mateřské školy.

Historie:

Existence MŠ Římské je datována od 1.9.1961. Původně byla zřízena jako provizorní mateřská škola. MŠ Londýnská existuje od roku 1960.
Do roku 2000 byly obě mateřské školy provozovány samostatně. Od roku 1.1. 2001 byly obě mateřské školy sloučeny do jednoho právního subjektu s názvem Mateřská škola „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27.

Celkově škola disponuje 6 třídami s kapacitou 134 dětí. Třídy jsou zpravidla věkově homogenní – složení tříd závisí na situaci - věku přijatých dětí. Mohou tak být vytvořeny i třídy věkově smíšené – heterogenní.

MŠ Londýnská:

V MŠ Londýnské jsou 3 třídy, celková kapacita je 69 dětí. V každé třídě je zapsáno 23 dětí. MŠ Londýnská je situována v 1. patře obytného domu, s jednou třídou v přízemí. Z mezipatra má škola zajištěn přímý vstup na školní zahradu, která je situována ve vnitrobloku.

Aktivity školy: 2 x do roka škola v přírodě, 1- 2x měsíčně divadelní představení, polodenní výlety, oslava spojená s nadílkou - Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, MDD, Den matek, rozloučení s předškoláky, podzimní a jarní zahradní slavnosti pro rodiče a děti spojené s grilováním, další aktivity dle programu MŠ a aktuální nabídky. Kroužky: taneční, angličtina, plavání.

MŠ Římská:

MŠ Římská má také 3 třídy s kapacitou 65 dětí. V jedné za tříd je zapsáno 17 dětí a do dvou zbývajících je přijato, v každé třídě, 24 dětí. Škola je situována v přízemí obytného domu s jednou třídou přes domovní chodbu, ředitelnou, kanceláří, keramickou dílnou a zázemím pro personál situovaným v suterénu domu (vchod z Italské ulice). Děti z MŠ Římská dochází na školní zahradu, která je umístěna ve vnitrobloku ulic Římská, Italská, nám. Míru, Ibsenova.
Obě zahrady jsou vybaveny standardními certifikovanými herními prvky.

Aktivity školy: 4x  do roka výjezdy na školy v přírodě (1x zimní pobyt na horách (s lyžařským výcvikem) a 1x turisticko sportovní pobyt dětí – červen), 1- 2x měsíčně divadelní představení, celodenní a polodenní výlety, návštěva ZOO, oslava spojená s nadílkou - Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, MDD, Den matek, besídky pro rodiče – vánoční (v MŠ) a na konci školního roku v divadle U Hasičů, rozloučení s předškoláky, noc v MŠ, hry rodičů s dětmi v MŠ, podzimní a jarní zahradní slavnosti pro rodiče a děti spojené s grilováním a další aktivity dle programu školy a aktuální nabídky. Kroužky: dle zaměření učitelek – míčové hry, hudební, dramatický, keramika, „šikovné ručičky“ (výtvarná a polytechnická výuka). Externě: taneční kroužek, angličtina, plavání.

Každá z poboček má vlastní kuchyň i přípravnu špinavé zeleniny. Kuchyně jsou zmodernizované a vybavené konvektomaty.

Obě školy jsou od sebe vzdáleny asi 0,5 kilometru – 10 minut chůze.

 

ŠKOLA JE ZAPOJENA DO PROJEKTU:

Projekt

Šablony pro MŠ Čtyřlístek

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003931

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

 EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

 

 

     Erasmus+                                                                               

Připravujeme informační stránky k projektu, kde se dozvíte další podrobnosti:
www.goodstarttoschool.eu

Škola získala certifikát v projektu Rodiče vítáni

 Certifikát naší školy

 

Pobočky :

Římská 27 , Praha 2

Tel.: 222 520 429
email: rimska@ctyrlistek.biz
Provozní doba: 7:00-17:30 h
Školní jídelna: 222 520 429

Londýnská 19, Praha 2

Tel,: 224 254 178
email: londynska@ctyrlistek.biz
Provozní doba: 6:30-17:00 h
Školní jídelna: 222 518 329

Zřizovatel :

Městská část Praha 2
nám. Míru 20
PSČ:120 00 Praha 2